Behandling og rehabilitering

Helsedirektoratets tilskuddsordninger

Fylkesmannens tilskuddsordninger

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd, inkludert rus- og psykisk helsefeltet. Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering
  • Tilskudd til utvikling av sosiale tjenestene i NAV
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov
  • Psykologer i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Søknadsfristen for de fleste ordningene er i februar 2019. Unntakene er tilskudd til innovasjon og kompetanse og midler gitt på folkehelseområdet. For mer informasjon – følg med på Fylkesmennenes nettsider eller ta direkte kontakt med helse- og omsorgsavdelingen ved ditt Fylkesmannsembete.

Forebyggende arbeid

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfristen for alle tre tilskuddsordningene er 15. februar 2019

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, inkludert kompetansehevende tiltak, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Hovedmålet er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt. Kommuner kan søke om tilskuddsmidler til lokale prosjekter for forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018

Fylkeskommunene forvalter tilskudd til program for folkehelsearbeid i kommunene

Ordningen skal blant annet bidra til å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid, med barn og unge (0-24 år) som primærmålgruppe. Informasjon for 2019 foreligger foreløpig ikke. Søknadsfristen i 2018 var 1. juni så vi kan anta at det blir tilsvarende for 2019.