Siv Myra har mange års erfaring som familieterapeut og veileder ved Borgestadklinikken der hun arbeidet med både pårørende og rusavhengige. Hun jobber i dag ved Diakonhjemmet sykehus hvor hun tar sin doktorgrad med tema fra sitt pårørendearbeid.

Pårørende føler ofte både frykt og uro og mange har et stort behov for å hjelpe. Myra er opptatt av hvordan en som forelder, søsken eller partner kan trenge hjelp til å finne hvilke grenser en må sette, og hvordan en må regulere samspillet med den en er glad i, - slik at livet kan bli bedre for alle parter.

Pårørendeperspektivet har vært løftet kraftig opp den siste tiden etter at høringsutkastet til ny prioriteringsveileder for TSB har utelatt pårørende som pasientgruppe. Pårørendes rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten er med andre ord foreslått fjernet og institusjoner med lang erfaring og kompetanse kan  miste rammene for å drive et viktig arbeid videre. Mange har spurt om dette er en ren forglemmelse fra arbeidsgruppen ettersom både ROP retningslinjen fra 2012 og forslag til ny retningslinje for rusbehandling, inkluderer anbefalinger om tilbud til pårørende med egne hjelpebehov. I ROP retningslinjen sies det blant annet at "nære pårørende bør kartlegges med tanke på egne hjelpebehov og få tilbud om nødvendige støttetilbud". Anbefalingene bygger på forskning som viser at familie- og nettverksinvolvering kan redusere pasienters bruk av rusmidler, fremme endringsprosesser og bidra til å bedre familierelasjoner.

Nasjonal rusfagkonferanse tar diskusjonen videre!