Velkommen til Høringskonferanse 29. januar 2020 på Hotell Bristol i Oslo –
Møt helseminister Bent Høie og leder av rusreformutvalget, Runar Torgersen.

Sikre deg plass ved å melde deg på her

Helseminister Bent Høie vil i samtale med Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, svare på hvorfor vi trenger denne reformen. Leder i rusreformutvalget, Runar Torgersen, er invitert til å si noe om hvorfor og hvordan utvalget endte på disse forslagene.

Vi vil diskutere utredningen i sin helhet, men har plukket ut fire hovedtemaer som blir grundigere debattert av to eller flere sentrale personer.

Vi spør om utvalgets forslag vil frata politiet muligheten for effektivt politiarbeid?
Politiet har vært kritiske til deler av forslagene og politidirektoratets representant i utvalget har tatt dissens på noen av konklusjonene. Politiet er bekymret for at forslaget legger til rette for økt organisert kriminalitet og derav hindre deres mulighet til å effektivt etterforske denne type kriminalitet.

Hvordan skal vi møte unge, og unge voksne, på vei ut i illegal rusbruk?
Signaleffekten av avkriminalsiering overfor unge og unge voksne har bekymret mange. Noen hevder at unge nå tror narkotika er lovlig og at utvalgets forslag bidrar ytterligere til det.

Er kommunene rustet til oppgaven som “Rådgivende enhet for narkotikasaker”?
Kommunene får tilført en ny oppgave gjennom utredningen som skisserer at kommunene har ansvar for å gjennomføre pålagte rådgivningssamtaler etter oppdrag fra politiet. De må etablere en ny enhet eller inkludere oppgaven i en eksisterende enhet der enkeltpersoner får et utpekt ansvar. Erfaringen fra Portugal er at nærmere åtte av ti av dem som blir henvist fra politiet til rådgivning er rekreasjonsbrukere. Flesteparten av disse vil ikke vært kjent for kommunens hjelpetjenester. Selv etter kommunereformen er halvparten av kommunene under 5000 innbyggere. Hvordan vil de løse dette?

Fravær av straff og sanksjoner – er det lurt?
Fravær av straff og sanksjoner er kanskje det temaet som har vakt mest oppmerksomhet gjennom romjulen. Skal det virkelig ikke få noen konsekvenser hvis du blir tatt for salg, bruk eller besittelse av mindre mengder? Eller hvis du ikke møter opp til den pålagte rådgivningsamtalen? Her har flere aviser og politikere stilt seg undrende til om det er rett. Utvalget har på sin side drøftet straffereaksjoner nøye og vi vil på høringskonferansen drøfte og belyse både problemstillinger og forskning.