Vi vet at en rekke av våre medlemmer vil levere svar på denne høringen og i tråd med diskusjonen på årsmøtet ber vi om at høringssvar sendes til sekretariatet, fortrinnsvis til jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no. Høringssvarene til den enkelte virksomhet er offentlige men svarene som sendes Fagrådet legges ikke ut uten at det er gjort avtale om det. Fagrådet legger ut vårt høringssvar når det er styrebehandlet.

Høringen har 76 anbefalinger på ulike områder.

Nasjonale faglige retningslinjer skal  sette en faglig, felles standard for å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon. Retningslinjen skal utvikle anbefalinger som bygger på anerkjente og kunnskapsbaserte tiltak og metoder. Retningslinjer inngår som et akseptert grunnlag og setter en norm for hva som er faglig forsvarlig. Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men har allikevel stor rettslig betydning gjennom kravet om faglig forsvarlighet. I situasjoner der helsepersonell velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres (jf. journalforskriften § 8, bokstav h.) En bør være forberedt på å begrunne sine valg i ev. klagesaker eller ved tilsyn. Se også punkt 2.3 om faglig forsvarlighet.