LAR har i alle år siden ordningen ble landsomfattende på slutten av 90-tallet vært gjenstand for diskusjon. En del av diskusjonen har vært ideologisk betinget, mange er bekymret for at R'en i LAR aldri har vært tilstede, andre er bekymret for det store antallet (over 7000 pasienter pr 2014) mens andre igjen mener LAR systemet er for restriktivt og en rekke rusavhengige blir diskvalifisert fra å delta i LAR. De siste årene har det vært økende antall dødsfall for pasienter i LAR og en rekke personer som ikke er inkludert i LAR ordningen dør og en finner metadon eller Subutex under obduksjon.

Det er absolutt på tide med en gjennomgang av LAR ordningen. Men hva som er politikk og hva som er fag er en grenseoppgang som blant annet forskningsdirektør Jørgen G Bramnes var innom i sitt innlegg på Fagkonferansen i Trondheim 5.november 2014. Men det er viktig at alle parter blir hørt og Fagrådet oppfordrer medlemsvirksomheter som arbeider i LAR området melde seg på høringen.

Det foreligger en LAR retningslinje,  Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opiodavhengighet. Den kan du lese her... og i følge Helsedirektoratet skal den revideres i løpet av  2015.

Toppe og Lundteigen har levert en begrunnelse for forslaget som du kan lese her... men deres hovedbegrunnelse ligger i teksten under; "Forslagsstillarane meiner det er viktig at LAR-ordninga fungerer etter intensjonen og at kvaliteten i tilbodet vert sikra. Det synes å vera positivt at talet på heroindosar har gått kraftig tilbake, men det er urovekkande at det i dag skjer like mange overdosar med LAR-medisin som med heroin. Mykje LAR-medisin er på avvege, og det synes klart at LAR ikkje har forhindra så mange dødsfall som ein hadde forventa. Det trengs òg meir kunnskap og forsking om LAR. I kva grad er det slik at LAR-medisin i seg sjølv tar liv? Korleis fungerer oppfølginga av LAR-pasientane og kontrollen med medisinen dei får? Blir LAR-brukarane sikra oppfølging i kommunane? Forslagsstillarane meiner dessutan det trengs meir kunnskap om korleis LAR-tilbodet fungerer i norske fengsel, og tiltak for at kvaliteten i tilbodet sikrast. Det bør også gjerast ny kunnskapsinnhenting om langtidseffektane hjå borna som er født i LAR." (sitat dokument 8:102 S (2013-2014)

Helse- og omsorgskomiteen vil ha høring i Stortinget og høringen er berammet til 4.desember 2014. For å delta i høringen må organisasjoner melde seg på innen 18.november kl 23.59. Anmodningen om å delta i høringen må gjøres elektronisk og kan gjøres ved følge linken under.