Høringsnotatet omfatter også forslag til endring av vernetingsreglene i straffeprosessloven § 12, slik at det åpnes for at oppfølgningen av narkotikaprogrammet kan skjer ved en annen domstol enn den som har idømt programmet.

En prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll som vilkår for betinget dom ble innført i kommunene Oslo og Bergen fra 1. januar 2006. Prøveordningen er forlenget flere ganger.

Narkotikaprogram med domstolskontroll er et alternativ til ubetinget fengsel for lovbrytere som ønsker å gjøre en innsats for å bryte et negativt handlingsmønster. Formålet er å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering gjennom blant annet samordning av de praktiske hjelpe- og behandlingstilbudene for personer med rusmiddelproblemer som omfattes av ordningen. Narkotikaprogrammet er et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram som tar utgangspunkt i den enkeltes særlige forutsetninger og behov. Programmet forutsetter et tett og forpliktende samarbeid mellom kriminalomsorgen og ulike samarbeidspartnere.

En evaluering gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har vist at om lag en tredjedel (34 %) av de domfelte har positive effekt av prøveordningen i Bergen og Oslo. Et resultat som kan tyde på at ordningen gir resultater utover det som er vanlig i rusbehandling generelt. Regjeringen har i sin opptrappingsplan for rusfeltet gått inn for å utvide ordningen og gjøre den permanent. Utvidelse og permanent etablering av ordningen forventes å bidra til en reduksjon i tilbakefall og økning i livskvaliteten for en særlig tungt belastet gruppe. På Fagrådets ruspolitiske seminar 8. desember hadde leder for narkotikadomstolen Ingunn Seim et innlegg om erfaringene fra Bergen. 

Kritikerne til ordningen er mange, ikke minst fordi ordningen først og fremst fanger opp "gamle kjenninger" i straffeapparatet. Kritikernes oppfatning er at denne gruppen trenger hjelp og ikke straff. Folk som har vært i straffeapparatet i en årrekke burde få hjelpetilbud uten å måtte gå via domstolen, har Hedda Giertsen uttalt, - en av forskerne bak SIRUS rapporten.

En annen kritiker er Arild Knutsen i foreningen for human narkotikapolitikk. I et intervju med NRK i februar understreket han at ND er en straff, og at det oppleves som et stort inngrep i noens liv å følge det strenge oppfølgingsprogrammet. Han mener problemet er at de narkomane fortsatt blir behandlet som undermennesker. – Dette er bare en mildere form for straff hvor de narkomane fortsatt anses som kriminelle, sa Knutsen i intervjuet.

Departementet ber om innspill til forslagene innen 2. januar 2017. Høringen er åpen og alle kan sende innspill. Les mer her....

Fagrådet vil sende inn høringssvar og medlemmer som ønsker å komme med innspill eller få tilsendt kopi til å bruke i eget høringssvar er velkommen til å ta kontakt med sekretariatet.