I tillegg til AP og SV har Venstre ved flere anledninger gått inn for et slikt prøveprosjekt. Avslaget er som forventet, etter at Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært tydelig på at han ikke vil godkjenne et slikt prosjekt. Byrådet i Bergen kommune har også sagt at de vil ha et prøveprosjekt om heroinassistert behandling. Tidligere har Helse Bergen fått avvist sitt ønske om å starte opp et slikt tilbud.

Helse- og omsorgsdepartementet har på vegne av Helse- og omsorgsminister Bent Høie gitt avslag på søknaden (datert 8. april 2016). Departementet begrunner avslaget blant annet med å vise til Norges Forskningsråds rapport fra 2011:

"Panelet finner at kunnskapsgrunnlaget for å innføre heroinassistert behandling i Norge er svakt. Det skyldes særlig følgende forhold:

 

a. Store deler av den gruppen som av mange omtales som ønsket målgruppe for et tilbud om heroinassistert behandling (omtalt som ”hard to reach”-gruppen), er ikke inkludert i de internasjonale studiene av heroinassistert behandling. I hvilken grad denne gruppen ville kunne ha nytte av et slikt tilbud, og da sannsynligvis i kombinasjon med andre tiltak, vet vi derfor lite om. En klarere definisjon av målgruppe for et eventuelt tiltak er uansett påkrevet, slik at behandlingen tilpasses pasientene – ikke omvendt.

 

b. Panelet vurderer effektene av heroinassistert behandling å være bare beskjedent bedre enn effektene av annen substitusjonsbehandling, for de inkluderte pasientene. Denne konklusjonen styrkes av det faktum at de pasientene som er inkludert i studiene i utgangspunktet, er pasienter som ikke har ønsket og/eller ikke har hatt nytte av annen substitusjonsbehandling. På denne bakgrunn framstår de positive resultatene i favør av heroinassistert behandling som enda mer beskjedne.

 

c. De internasjonale studiene viser et stort frafall i løpet av få år av behandlingen. Det er indikasjoner på at frafallet er størst blant pasienter med svakt nettverk, høy komorbiditet og svak sosial fungering. Kontrollert for dette, kan det synes som om effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ tilbud til substitusjonsbehandling, slik denne behandlingen i dag tilbys".

 

Departementet vurderer derfor at det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen mer treffsikre tilbud.»

I sitt avslag argumenterer Departementet videre med satsningen knyttet til ny opptrappingsplan for rusfeltet (Prop 15 S) og at denne planen inneholder en rekke tiltak som vil komme den aktuelle pasientgruppen til gode - slik som flere mottakssentre i de større byene, økt utbygging av oppsøkende behandlingsteam, lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av LASSO og lavterskeltilbud etter modell av Gatehospitalet. Videre peker departementet på at Regjeringen vil vurdere innføring av en 24-timers behandlingsgaranti der det sikres at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning.

De nevner også satsningen i 2014 innen TSB der de regionale helseforetakene kjøpte 200 nye behandlingsplasser hvor enkelte av plassene var til ROP-pasienter, og til slutt utviklingsarbeidet med pakkeforløp på psykisk helseområdet og rusområdet.