Fagrådet har i eget brev til ministeren også tatt opp saken og kan gi sin fulle tilslutning til den beskrivelsen som Kjenseth gir i spørsmål.

I sitt svar går Høie langt i å si at det må det gjøres en regelverksendring og han har satt igang  Helse- og omsorgsdepartementet til å utrede nå om det er behov for regelverksendringer. Og ikke minst at en slik vurdering vil foreligge om kort tid.

At det haster å få gjort en regelverksendring vil Fagrådet sterkt understreke. Dette utfra de økonomiske konsekvensene innskjerpingen allerede har fått og vil få fremover for poliklinske konsultasjoner med barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Samt for de pasientene som er i behov for slik behandling også med den tverrfagligheten og sosialfaglige tilnærmingene dette skal kunne handle om.

I sitt svar til Kjenseth går helseministeren langt i å gi svaret på det som nå må skje når han skriver følgende:  "Det  er ønskelig at dette regelverket legger til rette for god pasientbehandling, uavhengig av hvilke faggrupper som utfører behandlingen. Jeg mener det er gode faglige grunner til å vurdere regelverket i tråd med dagens praksis og rusreformen, hvor prinsippet om tverrfaglighet ble slått fast. Pasientene ønsker også en tverrfaglig tilnærming"

Fagrådet ba i brev til Helseministeren om saken at inntil regelendring foreligger må Helfo instrueres til å opprettholde dagens praksis slik den har vært praktisert siden 2004. Og ikke minst slik både rusklinikker og pasienter i behov for behandling har innrettet seg på både med ansettelser og i valg av behandlingsform

Fagrådet vil følge opp denne siden ved saken mens vi venter på HOD og helseministeren sin utredning og vurdering av regelverkendring.

Spørsmål om Helfo-saken i Stortinget fra Kjenseth og helseministerens svar