I slutten av juni sendte helseminister Bent Høie ut Revidert oppdragsdokument 2019 til de regionale helseforetakene. I dokumentet ber han om at det settes ned en arbeidsgruppe for å sikre at "pasientrettighetene til rusavhengige blir ivaretatt på en enhetlig og omforent måte i alle helseforetak."

Bakgrunn
Bruker- og pårørendeorganisasjonene har tidligere gitt uttrykk for bekymring for ulik praksis i de ulike helseregionene. De sendte brev til helseministeren og 25. februar ble organisasjonene, Virke og Fagrådet invitert til et møte med Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. På det møtet deltok også representanter for de 4 regionale helseforetakene.

Arbeidsgruppe
HøieI det reviderte oppdragsdokumentet ber Høie om at etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra brukerorganisasjonene på rusfeltet, representanter fra private tilbydere med avtale innen TSB og de regionale helseforetakene.

Arbeidet ledes av Helse Midt-Norge RHF og får følgende mandat: Utarbeide et grunnlag for felles praksis for rettighetsvurderinger for å sikre at pasientrettighetene til rusavhengige blir ivaretatt på en enhetlig og omforent måte i alle helseforetak. Sikre at alle pasienter på en klar og tydelig måte blir orientert om deres rett til fritt behandlingsvalg og derved mulighet for også å kunne velge en institusjon innen ordningen med fritt behandlingsvalg. Arbeidsgruppen skal legge berørte retningslinjer og lovverk til grunn for sitt arbeid. Formålet med arbeidet er å forhindre at like lidelser gis ulik rett til nødvendig helsehjelp og unngå at det utvikler seg ulik praksis. Helsedirektoratets prioriteringsveileder skal legges til grunn for arbeidet.

Arbeidet skal leveres innen 1. mars 2020.

Fremskrivinger av tjenestebehov
Høie ber også de regionale helseforetakene om særskilte analyser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. "Analysene skal ta utgangspunkt i anbefalinger fra Helsedirektoratet om ansvars- og oppgavefordeling mellom psykisk helsevern og kommunene" står det i dokumentet.

Ideelle aktører skal med i plan- og utviklingsarbeid
Regjeringen vil styrke ideell sektor. I det reviderte dokumentet er føringene fra Granavolden-plattformen tatt med. Det skal, naturligvis, stilles samme faglige krav til ideelle og kommersielle aktører som leverer tjenester til det offentlige.  Regjeringen instruerer de regionale helseforetakene til å inkludere ideelle aktører i sitt plan og utviklingsarbeid. SKAL er ordet som brukes.

Videre presiseres det at "De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører." Det kjenner vi igjen fra Granavolden-plattformen.

Under Arendalsuka arrangerer Fagrådet og Tyrilistiftelsen torsdag 15. august kl 10.00  -  Regjeringens styrking av ideell sektor på rusfeltet – på bekostning av hvem? Her vil blant annet statssekretær Anne Grethe Erlandsen delta og noen av punktene over vil naturlig nok diskuteres. Andre deltakere er direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter Gunnar Larsen, avdelingsleder Lars Haugen fra ARA Sørlandet sykehus, leder Anders Dalsaune Jansen fra Tyrilistiftelsen og medlem i Helse og omsorgskomiteen Tellef Mørland (Ap).

Vel møtt til debatt!