Hepatittbussen har nettopp besøkt flere tiltak og institusjoner på Vestlandet. Planen er ni ukesturer dette året. Erfaringen er at oppsøkende arbeid, for å informere om - og å screene for hepatitt C, fungerer godt. 

Bussen besøker lavterskel institusjoner, bemannede boliger, steder for utlevering av legemidler i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og institusjoner og poliklinikker innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hepatittbussen er et informasjons- og screeningprosjekt hvor målet er å informere og screene pasienter som er i rusbehandling. Ideen med en mobil enhet er hentet fra tilsvarende prosjekter i andre land – der tilbudet kommer til pasienten. Hepatittbussen er et samarbeid mellom Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, proLAR-Nett og legemiddelindustrien.

Allerede fibroscannet over 100 pasienter
Fra høsten 2018 har hepatittbussen gjennomført fem ukesturer. Så langt har de møtt over 320 mennesker hvorav totalt 103 personer har ønsket å få testet seg for hepatitt C og gjennomført fibroscan.

Hva er fibrose og fibroscan?
En opphopning av arrvev i leveren kalles fibrose, som betyr “mild arrdannelse”. Arrdannelser kan forhindre blodet i å strømme fritt gjennom leveren, og over tid kan det føre til at levercellene dør og at leveren ikke lenger klarer å utføre oppgavene sine. Fibrose måles best med en fibroscan, som måler leverens hardhet og stivhet (elastitet). Fibroscan er et ikke-implantert aktivt medisinsk utstyr som bruker ultralyd. Det er konstruert for smertefrie, øyeblikkelige og ikke-invasive målinger av leverstivheten.

Mange er usikre på om de er smittet
Hepatittbussen er en bobil som er bemannet med sykepleier, brukerrepresentant og sjåfør. Mange av pasientene de har møtt har vært usikre på om de har hepatitt C. Noen har fått bekreftet at de er smittet, andre har fått avkreftet smitte. - Det er veldig verdifullt at de som ikke har viruset får ny oppdatert info om hvordan de kan forebygge, sier leder av proLAR-Nett Ronny Bjørnestad.

De som får påvist smitte får hjelp til å sette i gang behandling. Sykepleier på bussen samarbeider med institusjonslege og annet helsepersonell. Neste ukestur er fra 20. mai i Bergensområdet.

Medisinskfaglig ansvarlig er Olav Dalgard fra Akershus Universitetssykehus. Dalgard er dr.med. og spesialist i indremedisin og i infeksjonsmedisin. Han er en av landets fremste leger på Hepatitt C.

Hepatittbussen på internasjonal konferanse
I slutten av april arrangeres "Harm Reduction International Conference (HR19)". Denne gangen i Porto, Portugal. Der skal Ronny Bjørnestad presentere Hepatittbuss-prosjektet.

Konferansen har rundt 1000 internasjonale delegater og arrangeres for 26. gang. Konferansen har blitt et sentrum for å dele kunnskap, skape nettverk og promotere evidensbasert "best practice" om skadereduksjon.

Nær 3000 personer fikk behandling på landsbasis i 2018
I 2018 ble så mange som 2700 personer behandlet for sin HCV smitte, skriver proLAR-Nett på sin Facebookside. Dette er fantastisk bra. I november 2018 lanserte regjeringen en revidert nasjonal strategi mot hepatitter med to overordnede mål:

  1. Antallet som blir smittet med hepatitt C i Norge skal reduseres med 90 prosent innen 2023 sammenlignet med 2018
  2. Ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C

I januar 2019 vant et nytt anbud gjeldende i 2 år (2019-2020) for behandling mot hepatitt C virus i Norge. Sykehusinnkjøp lager avtaler på vegne av landets helseforetak og har greid å presse prisene ned på et lavere nivå. Før kostet en kur på 12 uker fra en halv million kroner til over 1 million. Nå koster samme kur mellom 30.000 og 60.000 kroner - avhengig av genotype.

For å få til fortsatt god behandling av hepatittsmittede trenger vi innovative prosjekter og flere oppsøkende tiltak. Brukerorganisasjonene på rusfeltet bidrar gjerne i dette arbeidet.

 

Flere saker om hepatitt og hepatittbussen:

Vi ble hørt – ny nasjonal strategi mot hepatitter!

Vi ønsker å eliminere hepatitt C i Norge!! 

Hepatittbussen besøkte Blå Kors Slemdal