Bussen er denne uken bemannet av Kenneth Egeland og Ronny Bjørnstad fra proLAR Nett. Sykepleier Solveig Steine Reinertsen og vernepleier Maren Egeland hadde det helsefaglige ansvaret. Reinertsen og Egeland hadde en travel, men hyggelig dag på jobben.

Dette var siste turen i dette prosjektet. Hepatittbussen skal videreføres, men med en annen finansiering.

Feltpleien i Sandefjord
Feltpleien i Sandefjord er en del av enhet for psykisk helse og rus i Sandefjord kommune. Det er sykepleierne Elin Gustavsen og Kristine Ovnan Thorsen (på hovedbildet) som betjener feltpleien som en del av sin jobb som ruskonsulenter i enheten. Feltpleien er åpen mellom kl 11-13 hver virkedag og gir lavterskel helsetilbud.

Den tiden Fagrådet var tilstede var det ingen tvil om at tilbudet var etterspurt fra brukerne. Tjenestene ble ytt med faglig trygghet og stor respekt for brukerne.

Prosjekt Hepatittbussen
Etter sommeren 2018 startet prosjektet Hepatittbussen opp. Prosjektet er et samarbeid mellom proLAR Nett og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. proLAR Nett står for den operative delen av prosjektet. Det er gjennomført 12 turer med sjåfør, brukerrepresentant og sykepleier.

Helsedirektoratet og tre legemiddelfirmaer har bidratt til finansiering av prosjektet. Bussen har fullt testutstyr og kan påvise aktive virus inkludert måling av leververdier med Fibroscan. Det eneste bussen ikke gjør er å i gangsette behandling.

Mange er testet
250 personer er testet og nær 700 personer har fått informasjon om hepatitt C i løpet av prosjektperioden. Det er svært gode tall. Hvor mange av de 250 som har fått igangsatt behandling vet vi ikke. Det skyldes at all informasjon om pasientene overlates til lokal sykepleier for videre oppfølging. Ingen taushetsbelagt informasjon blir med bussen fra stedet den besøker.

Hepatittbussen videreføres
Prosjektet er sluttført i løpet av denne uken og sluttrapport skal utarbeides. Prosjektet har vekket stor oppmerksomhet både innenlands og også utenlands. To ganger er prosjektet vist frem på internasjonale konferanser.

Innenlands ønsker Helsedirektoratet at prosjektet videreføres i 2020. Martin Blindheim er ansatt som prosjektleder og koordinator. Vernepleier Maren Egeland skal i vareta det helsefaglig og Eivin Dahl skal være sjåfør. Første tur i det videreførte prosjektet skjer i begynnelsen av desember.

Smittevern og behandling
Skal vi nå målet om å utrydde hepatitt C innen  2030 må det gis gode smitteforebyggende tiltak og de som har påvist smitte må få behandling. Tall fra Hepatittklinikken ved Prindsen mottakssenter viser at, av 193 pasienter som er sjekket etter endt behandling, er kun to pasienter resmittet. Det viser effekten av å få pasienter med påvist smitte til behandling. En behandling som i dag er en tablett pr dag i 12 uker - og som stort sett er uten bivirkninger.

proLAR Nett har fått tildelt midler fra Ekstrastiftelsen til å lage en infomasjonsfilm om hepatitt C som de håper skal være klar før nyttår. Det viser seg at det fremdeles er en del misoppfatninger både om smitte og om behandling.