Denne presiseringen utfordrer hele grunnideen til Tverrfaglig Spesialisert Behandling. Takst 201b sier at det kan kreves egenandel på 315 kroner for "Undersøkelse, behandling eller kontroll" ved poliklinikk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.  

Undersøkelse, kontroll eller behandling skal være utført av: Relevante legespesialister, psykologspesialister, tannlegespesialister, leger, psykologer, tannleger uten eller under spesialisering, spesialister i allmennmedisin, sykepleiere, jordmor og audiografer. Listen er uttømmende skriver HELFO.

For rusbehandling har det hele tiden vært et mål at behandlingen skal være tverrfaglig og sosialt endringsarbeid er en del av behandlingen. HELFO sitt rundskriv innebærer at der hvor sosionom, barnevernspedagoger eller vernepleiere gir poliklinisk behandling vil det ikke gi grunnlag for refusjon. For de virksomheter som har valgt å satse på tverrfaglighet og ha ansatte med utdanning som faller utenfor refusjonsordningen vil det medføre en betydelig inntektssvikt. Den største andelen som utfører poliklinisk behandling er offentlige virksomheter, men også private ideelle virksomheter gir slik behandling. For de offentlig rusavdelingene vil dette sannsynligvis medføre underskudd i drift som må kompenseres hvis ikke driften skal reduseres. For de private ideelle virksomhetene endrer forutsetningene seg slik at avtalene med de regionale helseforetakene må endres for  at kravet om tverrfaglighet i poliklinisk rusbehandling kompenseres.

Den økonomiske siden ved HELFO-kravet kan for noen institusjoner være betydelig: Men  Fagrådet mener HELFO-kravet nå  utfordrer selve grunnideen i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Da TSB ble etablert som eget fagområde etter Rusreformen i 2004 var det ut fra pasientenes behov for både helse- og sosiale tjenester. Dette er senere forsterket i Prioriteringsveilederen fra 2012 utgitt av Helsedirektoratet. På denne måten er det to statlige føringer som nå må oppfattes som motstridende. Spørsmålet nå blir om  virksomhetene som i dag gir Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusmiddelavhengighet skal fortsette med dette også ved bruk av sosionomer i poliklinisk behandling. Eller om TSB-virksomhetene kun skal ansette behandlergrupper som gir grunnlag for refusjon hos HELFO og dermed med åpne øyne være med å undergraver hele ideen med TSB?

Fagrådet mener dette ikke kan være HELFO sin hensikt og heller ikke at de har avgjørelsesmyndighet til å forårsake det som nå kan skje. Fagrådet vil derfor ta  saken opp med HELFO, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet for fortsatt TSB i den ruspolikliniske behandlingen.