Noen mener at denne type stillinger melker brukerorganisasjonene for dyktige folk, at konsulentene blir «gisler» på sine nye arbeidsplasser med pålegg om lojalitet til virksomheten framfor brukerorganisasjonene/brukerperspektivet. Hvor lenge er man reelt brukermedvirker spør mange seg – hvor mange år skal man være ansatt i en kommune eller et sykehus før man mister «brukerbrillene»? Bør det være et krav til arbeidsgiver at erfaringskonsulentene må kobles til en eller flere brukerorganisasjoner som et «sikkerhetsnett», slik at de kan hente støtte og råd når de trenger det? Er dagens ordning med erfaringskonsulenter en produksjon av satellitter?

Andre mener at stillingene styrker kunnskapsbasert praksis ved å understreke brukerkunnskap som likeverdig kunnskap med forskning og klinisk/erfaringsbasert kunnskap, – og at stillingene gir brukerrepresentanter mulighet til å komme seg ut i ordinært arbeid med viktige arbeidsoppgaver. Videre at brukeransettelser er viktig i utviklingen av fremtidens rusfelt for å fremme brukermedvirkning som en sentral verdi i helsetjenesten.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har nylig publisert en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse- og rusfeltet. Boken er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Karine Weber og Målfrid J. Frahm Jensen. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har siden 2011 samlet informasjon om etablerte erfaringskonsulentstillinger.

I bokens innledning står det: "I flere engelsktalende land er det langt større politisk og sosial bevissthet om brukeransettelser enn i Norge. I USA og England er det gitt tydelige politiske og administrative signaler om å vektlegge brukeransettelser. I Norge kom en klar oppfordring om brukeransettelser i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)".

Målsetningen med boken er å bidra med råd og tips, slik at brukeransettelser kan gjøres på en hensiktsmessig måte for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Bokens første del beskriver hva en arbeidsplass kan forberede før en erfaringskonsulent ansettes, hvilke forventninger en skal ha, konkrete eksempler på utlysningstekster, intervjuguide og stillingsbeskrivelser. Bokens andre del omhandler "når erfaringskonsulent er ansatt" og tar for seg eksempler på arbeidsoppgaver, lønnsplassering, medie- og kommunikasjonsstrategi og aktuell litteratur og nettsider.

Håndboken er etterspurt av mange ettersom ordningen med erfaringskonsulenter er anbefalt, men har manglet råd og retningslinjer. Råd og retningslinjer kjennetegner gjerne en målrettet satsning og kritikerne mener at en slik stor satsning burde vært bedre planlagt. Mange av stillingene som har blitt etablert så langt har blitt utformet mer eller mindre tilfeldig, og ingen har fullstendig oversikt over antall stillinger, hvor de er plassert og hvilke arbeidsoppgaver de har.

I tillegg til håndboken om brukeransettelser utvikler nå Nasjonalt senter for erfaringskompetanse et verktøy for systematisk innsamling av erfaringer som erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring tilegner seg. Dette skal ferdigstilles i løpet av 2016. På sikt ønsker senteret også å gjennomføre et studie/ forskningsprosjekt av brukernes møte med erfaringskonsulenter i tjenestene.

Fagrådet ser fram til at brukerkunnskapen blir mer systematisert, og er glad for at rammer og forventninger til innhold i stillingene nå er mer tydeliggjort.

Du kan bestille/ laste ned/ lese mer om håndboken her...