Trondheim skiller seg ut med en økning på 40 prosent. Vi har tatt en prat med Camilla Wright, styremedlem og leder av Uteseksjonen i Trondheim.  Volden blant jenter under 15 år har her økt fra 4 til 57 voldsforhold – intet mindre enn 1420 prosent.

Camilla har lang erfaring. Vi trenger bare å stille ett spørsmål: Hva tenker du om det som skjer med økt vold blant ungdom? 

- Det hjelper lite med tabloide løsninger på komplekse problemer, sier Camilla og viser til siste tids oppmerksomhet om ungdomsvold i media. - For få snakker om foreldregenerasjonen eller setter kraft bak kravet om en inkluderende skole for alle.

Vi går fra grøft til grøft i hvordan vi tenker løsninger på komplekse problemer. Vi har større sosial ulikhet enn på lenge, og flere fattige. Opprettelse av TSB Ung og et mål om at flere skal inn i BUP er vel og bra, men det gjør ingenting med fattigdommen.

- Vi kan ikke snakke ungdom friske som ikke er syke i utgangspunktet. 
Camilla Wright

Ungdommene som utøver vold er ikke nødvendigvis syke, men frustrerte over å ikke passe inn eller ikke finne plassen sin. At de ikke mestrer skole kan skape rom for vold og kriminalitet, som de mestrer. Det er en samfunnsutfordring i mye større grad enn en individuell utfordring, understreker hun. 

Vi må bli mye mer bevisst på hvordan vi rigger hjelpetjenestene uten at det blir konkurranse mellom helsefaglig og sosialfaglig tilnærminger. Vi trenger begge. Nå er det alt for høye krav til diagnoser for å utløse rettigheter, og kompliserte inklusjonskriterier for å få hjelp, sier Camilla.

Hun fortsetter; - For er det ungdommenes behov? Vi har blitt mer opptatt av å forskyve ansvar framfor å ta et felles ansvar. Hvem er for eksempel de praktiske tilretteleggerne etter klokka halv fire? 

- Vi bør være mye mer nysgjerrige på hvorfor barn utover vold, både mot ungdom og mot lærere. Min erfaring er at mange er frustrert. De finner ikke plassen sin og da skaper de seg nye rom der de opplever mestring; som vold.  

- Voldsbruk diskuteres sjelden, både når det kommer til møtene med ungdom og deres familier eller i behandling. Det vi vet er at mange sliter med å bryte avhengigheten til kriminalitet i like stor grad som rusavhengigheten. I alle fall blant ungdom og unge voksne. 
Camilla Wright

Tilbake til "normalen" etter pandemien?

Nettavisen skrev i oktober 2023 at tall fra politiet viste at voldssaker med ungdom hadde økt med 40 prosent fra 2022 til 2023. Hele 70 prosent av økningen kommer fra andre steder enn Oslo, noe som kanskje vil overraske mange. Samtidig er ikke økningen historisk høy - det er ennå en vei å gå før vi når tallene fra før pandemien, skriver Nettavisen, og peker på at i perioden 2004-2009 var kriminaliteten blant unge på sitt høyeste i Norge. 

Det er kategoriene vold, vinning, trafikk og økonomi som øker. "Narkotikasaker er halvert siden 2018, mens skadeverk og seksuallovbrudd har stått mer eller mindre stille", skrev Nettavisen i oktober 2023.

I fjor var det hele 5400 domsavsigelser for vold utført av ungdommer under 18 år, en økning på 37 prosent fra året før.

Over 5400 slike voldssaker blant unge førte til dom i rettsapparatet, en økning på hele 37 prosent fra året før, melder NTB.