En fjerdedel av kommunene tilbyr ikke gratis utstyr
Helsedirektoratet har (gjennom forskningsinstituttet KORFOR) kartlagt tilgangen på gratis brukerutstyr i norske kommuner, gjennom en spørreundersøkelse, questback. Svarene viste blant annet at en fjerdedel av sprøytebrukerne bor i kommuner som ikke tilbyr gratis brukerutstyr. Helsedirektoratet ba deretter sine jurister om å vurdere lovverket opp mot situasjonen. Resultatet ble et brev som 14. april gikk ut til alle Fylkesmannsembetene i Norge.

Brevet slår fast at kommunene har plikt til å gjøre sterilt brukerutstyr tilgjengelig for sprøytebrukere i kommunen og ber Fylkesmannen etterse dette gjennom sitt tilsyn med kommunene.

Kommuners plikt til å forebygge smitte 
En rekke smittsomme sykdommer kan overføres mellom mennesker med blod og blodprodukter. De mest kjente er HIV, hepatitt-B og C. Helse- og omsorgsdepartementet utga sommeren 2016 "Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter)" etter at FNs medlemsland høsten 2015 vedtok 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

Mål 3.3 lyder slik:

"Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer".

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 om kommunens oppgaver står det:
"Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling…"

"Helsedirektoratet anser at det følger av loven at alle landets kommuner skal ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen", skriver Helsedirektoratet i brevet til Fylkesmannsembetene.

De viser til god vitenskapelig dokumentasjon på den smitteforebyggende effekten av å dele ut sterile sprøyter, kanyler og røykefolie. Tilgang til røykefolie bidrar til at inntak av heroin kan gjøres ved røyking i stedet for injeksjon. Dette minimerer faren for blodbåren smitte og for overdoser. Alt dette i tråd med pågående SWITCH-kampanje.

 

 

 

SWITCH-kampanjen har som mål å påvirke brukerne av illegale rusmidler til å prøve ut mindre helseskadelige – og dødelige – inntaksmåter av rusmidler. Hovedfokuset har vært overgang fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det. Etter hvert har SWITCH-kampanjen også tatt opp i seg mindre helseskadelige måter å bruke rusmidler generelt. På lang sikt vil et brudd med sprøytekulturen være det mest effektive tiltaket for å få ned antall overdosedødsfall og redusere helseskade og smitte.
Helsedirektoratet

I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det deles ut kokekar, filtre, våtservietter med desinfeksjonssprit ("swabs"), sterilt vann og askorbinsyre, blant annet for å forebygge bakterielle infeksjoner ved injeksjon.

Kommunene skal også tilby informasjon, vaksiner og behandling
Kommunene skal i tillegg til brukerutstyr tilby informasjon om smitteforebyggende tiltak, muligheter for vaksinasjon, diagnostikk og behandling. De skal tilby diagnostikk for hiv og hepatitt B og C og injiserende stoffmisbrukere skal få tilbud om gratis vaksine mot hepatitt B, dersom de ikke er smittet. Alle personer smittet med hepatitt C og hiv-infeksjon skal få tilbud om behandling.

Organiseringen av utdelingen kan løses på ulik måte
I mange byer er det etablert egne lavterskel helsetiltak (sprøytebuss, feltpleie, varmestuer), mens mindre tettsteder og kommuner har organisert utdeling gjennom utekontakt, apotek og legekontorer. Noen kommuner har avtale med frivillige organisasjoner om utdeling av brukerutstyr. Interkommunale ordninger er også mulig så lenge tilbudet er praktisk enkelt tilgjengelig for brukerne.

Kommunene kan ikke nekte
Helsedirektoratet skriver at smittevernhjelp ikke kan nektes på grunn av manglende dekning på vedtatte budsjetter. Direktoratet har bedt fylkesmennene om å følge med på om utdeling av nødvendig brukerutstyr er en del av planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste og at det er etablert tiltak som gjør brukerutstyr enkelt og gratis tilgjengelig.