Uteseksjonen styrker oppfølging av ungdom med minoritetsbakgrunn
Kartlegginger og oppsøkende virksomhet i Uteseksjonen viser at et økende antall unge mennesker under 25 år med minoritetsbakgrunn oppholder seg i narkotikamiljøet ved Vaterland. Velferdsetaten har nå øremerket fire stillinger i Uteseksjonen til denne målgruppen. -Målet er å gi tett og koordinert oppfølging over tid, men også å kartlegge ungdommenes ressurser slik at vi sammen kan hjelpe dem videre inn i egen bolig og aktivitet eller arbeid, sier Erdal.

Styrkingen kommer som et resultat av tre fagrapporter (Innenfor utenfor, Unge voksne i åpne rusmiljø og Under brua) og kunnskap hentet fra Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Erdal er klar på at HKH har bidratt til et viktig kunnskapsgrunnlag som har gitt en bedre tilnærming og en mer presis styrking av tilbudet.

HKH er en kartleggingsmodell som gir informasjon og oversikt over et konkret problemområde eller målgruppe. Modellen legger til rette for utvikling av bedre og raskere tiltak og handlingsplaner.

Prioriterer psykisk helse
-Folk utvikler ikke problemer i Oslo sentrum, de kommer dit med svære ryggsekker fra oppvekst, lokalmiljøet sitt i Norge og andre land. Problemene begynner ikke i sentrum, men de slutter kanskje der, sier Børge Erdal.

Uteseksjonen prioriterer psykisk helse sterkere enn tidligere. Ungdommene har selv sagt at Uteseksjonen må være mer opptatt av hvordan de har det, ikke bare om og hvordan de ruser seg. Uteseksjonen har gitt flere ansatte mulighet til videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, ansatt psykologer, flere erfaringskonsulenter, koordinerende tillitspersoner, en musikkterapeut og likepersoner. De har startet prosjektet "Perspektiv-Unge hjelper unge" som er en videreføring av Uteseksjonens arbeid med bruk av erfaringskompetanse og ressurspersoner i ungdomsmiljøene.

Likemannsarbeid prøver ut alternative metoder for kunnskapsformidling mellom ulike hjelpetiltak og ungdomsgruppa, og hjelp til selvhjelp blant utsatte unge. Trygg og god formidling av erfaringskompetanse, gitt fra ungdommene selv til eget ungdomsmiljø, er det bærende element for likemannsarbeid.

Ungdommene på Vaterland er sårbare og det er viktig å møte de som mennesker med sammensatte hjelpebehov og ikke som kriminelle.

Ungdom og unge voksne som pårørende
Noen av ungdommene lever med omsorgspersoner som også sliter med psykisk helse og/eller rusproblematikk. Foreldres problemer fører ofte til uforutsigbare hverdager og psykososiale vansker.

Look to Island!
Island har hatt en formidabel nedgang i rusbruk blant ungdom de siste årene. For 20 år siden var rusproblemene store. Island har valgt fire endringer for å møte utfordringene. Innsatsen har gitt imponerende resultater.

Kjernen er at holdningen til ungdom som ruser seg ble endret fra å tilby behandling til å tilby «hva som helst som de ønsket å lære»: musikk, dans, hip hop, kunst og kampsport. Tilnærmingen var svært vellykket og ble gjennomført både i behandlingsinstitusjoner og som forebyggende tiltak.

De fire konkrete tiltakene var:

1. Enorm satsning på organisert idrett og kultur; Det ble gitt økte bevilgninger til organisert idrett, musikk, kunst, dans, og andre klubber for å gi barn alternative måter å bli del av en gruppe, og å føle seg vel, enn ved å bruke alkohol og narkotika. Det gis blant annet et "Fritidskort" til familier med barn - ett kort per barn - som inkluderer en stor sum penger årlig som kun kan brukes på fritidsaktiviteter.

2. Lovendringer; Det ble gjort ulovlig å kjøpe sigaretter under 18 år, og å kjøpe alkohol under 20 år. Alkohol og tobakksreklame ble ulovlig. Det ble også vedtatt en lov som forbød barn i alderen 13 til 16 å være utendørs etter klokka 22 på vinteren og etter midnatt på sommeren.

3. Involvering av foreldre; Det ble gjort et omfattende arbeid rettet mot foreldre, blant annet med mulighet for å signere en avtale som foreldrene skulle følge, som blant annet inkluderte å ikke la barna ha lov til å ha fester uten tilsyn, og å ikke kjøpe alkohol til mindreårige.

4. Årlige undersøkelser; Årlig svarer nesten alle barn i Island på spørsmål om rusbruk, noe som gjør at man stadig har oppdatert informasjon om situasjonen.

Holdningen på Island og i Uteseksjonen er verdt å kopiere. Vi må satse på tiltak som styrker ressursene, opplevelsen av mestring, identitet og tilhørighet.