Forslaget gis som endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i spesialisthelsetjenesten. Fagrådets leder Kirsten Frigstad og nestleder Anders Dalsaune Jansen var tilstede på Helse- og omsorgsminister Bent Høies pressekonferanse 23.januar. Det er viktig å understreke at det foreligger et forslag fra regjeringen om Fritt behandlingsvalg og det er først etter behandlingen i Stortinget vi vet hva det endelig resultatet blir. Ut fra kommentarene fra de andre politiske partiene vil det bli endringer.

Det forslag som Helse og omsorgsminister Bent Høie presenterte 23.januar har hensyntatt en del av de innvendinger som kom frem i høringsrunden høsten 2014 selv om intensjonen med reformen opprettholdes og som de fleste høringsinstanser er enig i. Intensjonen er å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlig sykehusene til å bli mer effektive.

Fagrådet var i vårt høringssvar positive til forslag om Fritt behandlingsvalg men ba departementet følge godt med i forhold til utilsikta virkninger av fritt behandlingsvalg. Fagrådet var bekymret for retten til at fritt sykehusvalg ikke er en reell rettighet for TSB pasienter, kvalitet, pris, finansiering, rettigheter og samhandling.

Den viktigste endringen er at Fritt behandlingsvalg og Fritt sykehusvalg slås sammen til en rettighet. Med det mener statsråden at brukernes rettigheter styrkes og valgfriheten blir større. En av intensjonene ved reformen var at offentlige institusjoner skulle bli mer effektive og det skulle skje gjennom at taket på aktiviteten fjernes. Sykehusene kan behandle så mange de klarer så lenge lidelsen er finansiert ved Innsatsstyrt finansiering. Problemet er at TSB er rammefinansiert og en eventuell aktivitetsvekst innenfor TSB må helseforetakene selv bære risikoen ved. Så denne ordningen alene bidrar ikke til aktivitetsvekst i de offentlige institusjonene. Der må det økte rammebevillinger til og det legger regjeringen opp til gjennom større prosentvis vekst i TSB enn i somatikk.

Retten til Fritt behandlingsvalg inntrer når henvisningen er rettighetsvurdert. Retten til Fritt behandlingsvalg gjelder både utredning og behandling. De private aktørene som i dag har vurderingskompetanse beholder den og de regionale helseforetakene kan delegere vurderingskompetanse til flere ideelle aktører der det er hensiktsmessig. Det er en ordning som bør utvides og som vil bidra til forenkling og mindre byråkrati. Her åpnes det for at private ideelle kan ha en begrenset rettighetsvurdering innenfor sitt område hvis myndigheten blir delegert fra det regionale helseforetaket. Et eksempel kan være at institusjoner som driver langtidsbehandling, ( f.eks Samtun, Sollia, Finnmarkskollektivet) kan selv rettighetsvurdere hvorvidt pasienten har rett til nødvendig helsehjelp på dette begrensende området. Ulempen vil selvfølgelig være at pasienten henvises tilbake hvis det vurderes at hun ikke har rett til langtidsbehandling. Men slik vi leser proposisjonen vil det være en mulighet hvis RHF'ene ønsker det.

I det opprinnelige forslaget fikk pasienter som valgte Fritt behandlingsvalg reduserte rettigheter. Dette endres slik at pasientene ikke vil få færre rettigheter selv om de velger en å motta helsehjelp hos gjennom fritt behandlingsvalg.

Hvilke institusjoner pasientene kan velge mellom skal ligge tilgjengelig på www.helsenorge.no. De pekes på fra flere hold at pasienter og henvisere må ha økt kunnskap om de enkelte institusjonene. Private institusjoner som ikke har avtale med de regionale helseforetakene kan søke om å levere behandling innenfor TSB. De vil bli stilt krav til leverandørene og Helsedirektoratet skal vurdere søknader fra de som ønsker å levere behandling. I dag ligger det en begrensing innenfor TSB som sier at Fritt sykehusvalg gjelder ikke hvis det betyr at pasienter fra egen region ikke får oppfylt sine behandlingsfrister. Siden det har vært kø til behandling de fleste steder har ikke den valgmuligheten ikke vært reell. Fagrådet kan ikke se at det er omtalt i proposisjonen og vil være et avgjørende suksesskriteriet for ordningen.

Så for mange aktører er det en avventende holdning til Fritt behandlingsvalg. Fagrådet er opptatt av at ordningen ikke skaper usikkerhet og dårligere kvalitet i den behandlingen som gis den enkelte pasient. Fagrådet vil følge med og være aktive overfor Stortinget i den videre behandling. Vi oppfordrer også medlemmene til å komme med innspill underveis og send dem gjerne til Fagrådet på e-post til fagraadet@rusfeltet.no eller bruk kommentarfeltet under.

Se pressekonferansen her...

Les nyheten på Helse- og omsorgsdepartementet her...

Les proposisjonen her....