Formålet med fritt behandlingsvalg sier regjeringen er å nå målsetting om en mer  tilgjengelig helsetjeneste. Ordningen innebærer at det etableres en ordning der alle private virksomheter som oppfyller visse krav  kan levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten og pasientene kan fritt velge å motta behandling hos disse virksomhetene.  Ordningen kommer i tillegg til til dagens offentlige tjenestetilbud og retten til fritt sykehusvalg som i dag også omfatter ruspasienter i behov for TSB.

Til sammenlikning har  Helfo inngått liknende type avtaler med private virksomheter for å ivareta fristbrudd pasienter inne spesialisthelsetjenesten

Høringsnotatet som nå er sendt på høring gir en oversikt over helheten og detaljene i den nye ordningen både for pasienter, henvisere og behandlingsvirksomheter.

At rusfeltet er blant de utvalgte områdene innen spesialisthelsetjenesten som skal prøve ut den nye ordningen allerede i 2015 betyr at vår stemme blir viktig både i den forestående høringsrunden samt når erfaringene fra utprøvingen skal summeres. Det er flere spørsmål som må vurderes. Vil fritt behandlingsvalg påvirke dagens tilbud? Hvilke konsekvenser vil dette få for de ulike institusjonene, både offentlige og private ideelle? Bidrar det til en bedre helsetjeneste for pasienter i TSB?

Det anbefales medlemsvirksomhetene  snarest å sette seg inn i de utsendte høringsdokumentene slik at både den enkelte virksomhet og feltet som sådan er vel forberedt og deltakende i høringsrunden. Høringsfristen som er satt til 16. september.

Link til dokumentene finnes nedenfor

 

Høringsnotat les her