Regjeringen har sagt at de ønsker dette gjennomført innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) og psykisk helse allerede fra 2015. I somatikken vil det bli innført senere etter at ordningen i TSB og psykisk helse er evaluert. Styret i Fagrådet ber om innspill og kommentarer fra medlemmene på det fremlagte notatet.

Formålet med fritt behandlingsvalg sier regjeringen er å nå målsetting om en mer  tilgjengelig helsetjeneste. Ordningen innebærer at det etableres en ordning der alle private virksomheter som oppfyller visse krav  kan levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten og pasientene kan fritt velge å motta behandling hos disse virksomhetene.  Ordningen kommer i tillegg til til dagens offentlige tjenestetilbud og retten til fritt sykehusvalg som i dag også omfatter ruspasienter i behov for TSB.

Høringsnotatet som nå er sendt på høring gir en oversikt over helheten og detaljene i den nye ordningen både for pasienter, henvisere og behandlingsvirksomheter.

Departementet sier i høringsnotatet at fritt behandlingsvalg innen spesialisthelsetjenesten er et virkemiddel for å redusere ventetidene, øke valgfriheten til pasientene og stimulere de offentlige sykehusene/behandlinginstitusjonene  til å bli bedre og mer effektive.  For rusbehandling/TSB området er det de samme målsettingene, men innen dette  området av spesialisthelsetjenesten er over 50% av døgnbehandlingsplassene private med avtale.

Mange private rusinstitusjoner har i dag ledig kapasitet utover inngåtte avtaler.  Et viktig spørsmål vil derfor være om disse plassene vil kunne kjøpes ut under ordningen fritt behandlingsvalg; med hvilke kvalitetskrav og til hvilken pris? I tillegg vil det i dagens ventetidsdebatt være et spørsmål om i hvor stor grad fritt behandlingsvalg vil bety at flere med rusproblemer søker seg inn og kommer direkte i behandling?  Dvs. vil  fritt behandlingsvalg bidra til et til et bedre og mer tilgjengelig tilbud for rusmiddelavhengige?

Fagrådet ber om innspill fra medlemmene til høringsnotatet innen 1.september og de kan sendes på e-post til fagraadet@rusfeltet.no.

Høringsnotatet kan du lese her ...