NTB fulgte opp med overskriften "Hjernen til LAR-barn kan være skadet". Saken er delt og publisert i Dagbladet og flere andre aviser. Fagfolk og brukere over hele landet reagerer sterkt på at media velger en svært stigmatiserende og misvisende overskrift.

Tabloid bruk av doktorgrad!
Lege og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Gabrielle Welle-Strand skriver på sin Facebook-side at hun var opponent for doktorgradsarbeidet som Bergens Tidende viser til, og at hun kjenner forskningen godt. «I de artiklene som omtales var 7 av 16 barn eksponert for LAR-legemidler i den ene artikkelen og 4 av 11 barn i den andre. De fleste var eksponert for heroin og en rekke andre rusmidler. Mange andre påvirkninger kan også forklare de små forskjellene som undersøkelsen viser. Det er trist når media bidrar til å skape fordommer og stigma uten rot i virkeligheten», skriver Welle-Strand.

Media har et etisk ansvar i ordvalg når de beskriver en barnegruppe. Når og hvordan ble det legitimt å gjøre denne studien til en LAR studie? Et fåtall av barna var eksponert for LAR-medisin. Det var en liten studie med mange feilkilder.

Uetisk journalistikk øker stigma
Overskriftene forsterker stigmatiseringen av en gruppe som allerede har fått mye negativ oppmerksomhet knyttet til barneombud Anne Lindboes utsagn om å operere med et føre-var-prinsipp overfor kvinner i fertil alder i LAR. Lindboe har argumentert sterkt for å sette prevensjon som vilkår for å få medisinering, et standpunkt som Fagrådet tidligere har omtalt som diskriminerende. Lindboe har ved ulike anledninger vist klipp fra YouTube av spedbarn med sterke abstinensplager, filmer tatt ut av kontekst, der type rusmiddel har variert og relevansen kan diskuteres.

Retorikken er «barnets beste» hvilket vanskeliggjør motargumenter som raskt blir tolket til å ‘ikke ha barnet i mente’. Når kunnskap om fosterskader, abstinenssyndrom hos nyfødte (NAS), barns helse med tilhørende doktorgradsavhandlinger refereres, forventer Fagrådet stor grad av etisk bevissthet og faglig grundighet både fra media og ombud.

Det aller beste for alle barn er om mor (og far) ikke bruker noe som helst av rusmidler. Når det er sagt kan ikke journalistiske oppslag der barnegrupper blir stigmatisert få stå uimotsagt. Barna som blir født av mødre i LAR er i svært ulike situasjoner. Det er en ekstrem forenkling å betegne en hel gruppe barn som «skadet» eller «født rusavhengig» og for Bergens Tidende og NTB er det direkte spekulativ presentasjon av forskning.