Det bidrar til at flere vil få tilgang til brukerrommet noe som anses som viktig i arbeidet med å redusere overdoser. Forslaget sier også at ansatte i brukerrommene skal gi brukerne opplæring i overgangen fra injisering til mer skånsom bruk, som røyking.

Brukerrommene som er etablert i dag, og eventuelle nye, skal i følge § 2 inneholde rom for inhalering av narkotika(inhaleringsrom).

Åpner ikke for røyking i brukerrom - kun opplæring!
Vi har trodd at formuleringen om opplæring og lovfestet krav om eget inhaleringsrom, ga en naturlig konsekvens - at brukere - i tråd med anbefalinger i Overdosestrategien (2014-2017), skal få støtte og hjelp når de oppnår en endring som gir stor helsegevinst.

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen (H, Frp, KrF, V og SP) avga sin innstilling 3. desember. De vil imidlertid ikke åpne for at ordinær røyking av heroin, som den foretrukne inntaksmåten, skal være mulig i brukerrommet - og støtter departementets formulering:

"I den grad brukere av ordningen endrer inntaksmåte, må personalet i ordningen etter forslaget gjøre en skjønnsmessig vurdering av om og eventuelt når endret inntaksmåte skal føre til at brukeren ikke lenger skal få adgang til å bruke sprøyteromsordningen. Dette forslaget må sees i sammenheng med forslaget om å opprettholde kravet om en «helseskadelig injeksjonspraksis» for å bli registrert som bruker med lovlig adgang til sprøyteromsordningen. Personer som ikke injiserer, ville derfor ikke kunne bli registrert som bruker av ordningen".

Vi er overrasket over denne formuleringen da overgang fra injisering til røyking er et prioritert satsingsområde i Nasjonal overdosestrategi.

Stortinget behandler forslaget 11. desember
Stortinget skal behandle forslaget i plenum 11. desember men det er ingen grunn til å tro at flertallet endres selv om MDG og Rødt ikke har representanter i Helse- og omsorgskomiteen.

Brukerrommene har en prioritert målgruppe, og dersom det ligger eksklusjon og utestengelse som følge av å endre/slutte med injeksjoner vil vi miste brukerrommet som arena for kontakt og helsehjelp.

Noe overraskende går Venstre i mot forslaget og er ikke i tråd med hva byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune, Erlend Horn, tidligere har uttalt.

Vi mener at her bør Stortinget støtte seg til de faglige råd som kommer fra fagmiljøer som arbeider med skadereduksjon, miljøene som arbeider med ny nasjonal overdosestrategi og ikke minst fra Oslo og Bergen kommune som i dag har sprøyterom.