Aktivitetsdata for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 foreligger og viser at over 30 000 pasienter fikk behandling for sin rusrelaterte lidelse. En økning på 2,5% skriver Norsk pasientregister dvs ca 700 pasienter. I tillegg  kommer ca 2200 pasienter som ble behandlet ved enheter som tidligere lå inn under psykisk helsevern.

De aller fleste av de 30 000 fikk poliklinisk hjelp. På landsbasis var det en økning på 7,2% i antall polikliniske konsultasjoner og økningen gjelder alle helseregioner. De fleste som får poliklinisk hjelp, ca 78%, får det i den offentlige helsetjenesten. Men det er store forskjeller mellom helseregionene. I Helse Nord er det bare offentlige institusjoner som gir poliklinikk mens det i Helse Vest er 66%  som får den hjelpen hos private aktører. Det er også slik at en stor andel, ca 35%, av den polikliniske behandlingen er såkalt indirekte kontakt slik som telefonsamtale, e-post og videokonferanse.

Innenfor døgnbehandling er det motsatt, hele 61% av oppholdsdøgnene gis av private. Igjen er det store forskjeller mellom helseregionene. I Helse SørØst gis 66% av oppholdsdøgnene hos private ideelle, Helse Vest 61%, Helse Midt 54% mens i Helse Nord gis 35% av private ideelle.

Det er slik at fremdeles er det flest personer mellom 30-49 år som er mottar  rusbehandling og 2/3 av dem er menn. Her er det små forskjeller mellom helseregionene. Men i gruppa under 23 år er det en nedgang av antall pasienter i behandling. Det er også i tråd med hva kartleggingsverktøyet Brukerplan viser. Kommunene strever med å få tak i de unge som har utviklet eller er i risikosonen for å utvikle et rusproblem. Gjennomsnittlig liggetid er 45 dager, men det er forskjeller. I Helse Vest er gjennomsnittlig liggetid 50 dager mens det i Helse Nord er gjennomsnittlig liggetid 39 dager.

Det er også viktig å vise til at 41% av de som er til behandling, det betyr ca 12500, oppgir alkohol som sitt hovedrusmiddel.