I tillegg til Fossumkollektivet var det kun Finnmarkskollektivet (FK) som la inn tilbud. FK ble lagt ned sommeren 2013 etter å ha ikke nådd opp i anbudsrunden i Helse Nord i 2012. Så langt Fagrådet kjenner til er begrunnelsene for hvorfor FK ikke kan gis en avtale basert på skjønn og i noe grad synsing. Det har i  hvert fall vært vanskelig for de involverte å skjønne begrunnelsene til HN. I anbud med forhandlinger ligger muligheten til å forklare og utdype fra begge parter.

Fagrådet mener HN ha brutt med Stortingets budsjettvedtak og HODs oppdragsdokument 2014 ved å ikke benytte de siste 15 plassene. Det bør være grunnlag for å inngå forhandlinger med FK på de konkrete områder hvor HN mener dette ikke er godt nok. Taperne i dette er først og fremst de rusavhengige i Helse Nord og Finnmark spesielt.  Det er stilt spørsmål fra noen hold om dette har sammenheng med den omorganiseringen av rus og psykisk helse som nå foregår ved Finnmarkssykehuset og en avtale til FK vil "forstyrre" den prosessen.

Fagrådet mener Helse og omsorgsminister Bent Høie og hans folk i departementet må gripe inn og instruere Helse Nord til å inngå forhandlinger med Finnmarkskollektivet med henblikk på skaffe til veie 15 døgnbehandlingsplasser. Forhandlingene må presisere hva slags kvalitetskrav som Helse Nord mener Finnmarkskollektivet må bedre. Og det haster....

Ille for Finnmark, les mer...

Dette er rett og slett en skam, les mer...

Har fulgt normal anbudsprosedyre, les mer...

Slutt for kollektivet, les mer...

Ber Høie gripe inn etter vraking, les mer...