Det møtte 34 personer som representerte ulike deler av medlemsvirksomhetene. Hensikten med møtet var å møte diskusjonen som er blitt svært aktualisert etter at landsmøte i Arbeiderpartiet går inn for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Sammen med AP er SV og V positive til slik behandling. Flere enkeltpersoner i FrP er også positive, men partiet har ikke gått inn for slik behandling.

Fagrådets medlemmer er naturlig nok delt i spørsmålet. Det er motstandere, tilhengere og en rekke tvilere. Det var ikke noe mål å komme til enighet, det skal være respekt for alle standpunkter. Her fikk alle komme til ordet med sine argumenter samtidig som en lyttet til andre. Debatten varte i 3 timer og bar preg av respekt for meningsmotstandere samt at mange ønsket mer kunnskap. Ingen hevdet at heroinassistert behandling er løsningen for alle.

Deltakerne ble invitert til å komme med både for og mot argumenter. Disse argumentene er ennå ikke bearbeidet og så snart det foreligger vil medlemmene bli gjort kjent med dem. Fagrådets leder forslo følgende uttalelse som en oppsummering. Denne uttalelsen er IKKE hugget i stein og vil være gjenstand for videre diskusjon med medlemmene.

"Fagrådets medlemmer har ulike synspunkter på hvorvidt det bør gjøres et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Vi er for at folk skal ha valg, da trenger vi et mangfold og selvfølgelig også medikamentfri behandling. De som ikke velger medikamentfri behandling skal de ha mulighet til å velge selvfølgelig i samarbeid med behandler, den behandlingen de selv tror på og som behandler finner forsvarlig. Er det en type enighet her om at vi kan  og skal argumentere for  vårt faglige ståsted uten å sette det opp mot andres faglige ståsted? Det finnes ingen enkeltløsning som når alle, men med et mangfold kan vi nå flere. "