Det var mange reaksjoner i rusfeltet hvor det ble uttrykt et sterkt ønske om at beslutningen skulle omgjøres. Mange hundre kjente og ukjente navn i rusfeltet skrev under et opprop for å bevare Rus & Samfunn. Helsedirektoratet stod imidlertid på sitt, de ville ikke utlyse nytt anbud. Begrunnelsen deres er at det ikke er en oppgave for direktoratet å gi ut tidsskrift og direktoratet var i tillegg ilagt et innsparingskrav fra regjeringen.

Blant mange andre engasjerte også Fagrådet seg og understreket betydningen av et eget tidsskrift for rusfeltet. Når det ble klart at Helsedirektoratet ikke ville endre sin beslutning startet styret et arbeid med å se på muligheten for å overta Rus & Samfunn.  For å sikre oppslutning blant medlemmene ble dette tatt inn i arbeidsplanen 2016. Arbeidsplanen ble vedtatt på årsmøtet 19.mai 2016 og et av punktene lyder slik; Fagrådet skal utrede muligheten til å overta og videreføre driften av tidsskriftet Rus & Samfunn.

Fagrådet har vært i møte med Helsedirektoratet og bedt om å overta "eierskapet" til tidsskriftet. I juni fikk Fagrådet bekreftet at eierskapet overdras til Fagrådet fra 1.1.2017. Det innebærer at høsten 2016 må brukes til å få på plass en finansiering som muliggjør en videreføring og videreutvikling av tidsskriftet.

Forutsetningen for å videreføre er at det skaffes tilstrekkelig ekstern finansiering og det arbeides det med i dag. Men det er også behov for å utvikle bladet videre. Hva som skal skje er det for tidlig å si noe om, men alle sider av tidsskriftet må vurderes. Alt fra navn, lay-out, innhold, faglig vinkling, annonsering, abonnenter, distribusjon osv. I dag er målet å videreføre en papirversjon og utvikle en full digital versjon. Universitetsforlaget har meldt at de ønsker å være med videre som utgiver.

Fagrådet ønsker å løfte rusfeltet som et eget fag, og vi håper en videreføring og videreutvikling av Rus & Samfunn kan bidra til et slikt løft. Det vil være trist om rusfeltet ikke klarer å opprettholde et eget uavhengig tidsskrift.

Hvis dere har innspill til hvordan Fagrådet kan utvikle bladet og gjøre det interessant for et samlet rusfelt så send oss kommentarer og ideer til fagraadet@rusfeltet.no.