Møtet skal ha fokus på Regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet; utviklingen av planen og framdrift av denne. Samt fra Fagrådets side; hvilke behov  planen må ivareta og Fagrådets og rusfeltets bidrag inn i  den forestående planprosessen.  Møtet blir  en oppfølging av Fagrådets  ledermøtet 6. mai etter Ruspolitisk seminar. Et ledermøte hvor bla.  statssekretær Brein-Karslen deltok.