I høringen la Fagrådet vekt på betydning av ytterligere satsning på det kommunale rusfeltet/ansvarsområde. Fagrådet mener de øremerkede midlene må dobles fra 343 millioner i 2014 til ca 700 millioner i 2015 og at det i 2016 blir 1 milliard kroner til kommunale rusfeltet/ansvarsområde. Det er ikke nødvendig å sette dette på vent i påvente av Opptrappingsplanen for rusfeltet som skal komme i 2015.

Brukerplankartleggingen 2013 utført av KORFOR viser at svært mange pasienter i Spesialisthelsetjenesten også får kommunale tjenester. Forløp eller pasientforløp innenfor rusbehandling er annerledes enn mange andre områder ved at brukerne i store deler av forløpet er i kommunene.

Fagrådet vektlegger også betydningen av øremerking av tilskuddsmidler til kommunene. Sintef helsetjenesteforskning har laget en rapport om dette med innlemming av tilskudd i den kommunale rammen slik det ble gjort i 2013. Blant de ansatte i kommunene var det nærmest enstemmighet om at øremerking må til selv om de opplever søknader og rapportering tidkrevende. Den økonomiske situasjonen i kommunen ble vurdert som den enkeltfaktoren som påvirker arbeidet mest. Når kommuneøkonomien er svak prioriteres andre grupper foran hjelp til rusavhengige.

Brukerplankartleggingen 2013 viser at det er mangel på egnede boliger og mangel på arbeids- og aktivitetstiltak samt noe på oppfølging av bruker der han/hun er som er den største utfordringen.

Det er ikke politiske vedtak som skal redde enkeltmenneske, men det er de politiske vedtakene som setter fokus. Jo mer målrettet jo større grad av suksess. Under høringen stilte Knutsen (Ap) spørsmål hvorvidt Fagrådet var enig i at oppfølgingen skal skje i bolig. Fagrådet er enig i det men det er en forutsetning at det er en bolig og dernest at boligen tilpasses brukerens behov og ikke omvendt.