Høie holder sin sykehustale onsdag 7.januar på Rikshospitalet. Fagrådet har forventninger til at Høie og regjeringen fortsatt vektlegger en fortsatt prioritering av rus og psykisk helse i helseforetakene. Dette selv om vi antar media er mest opptatt av sykehusstriden i Møre og Romsdal og Høies siste utspill om kirurgene. Den "gylne regel" om større vekst innenfor rus og psykisk helse enn i somatikk videreføres.

Fra enkelte helseforetak har det gjennom 2014 kommet meldinger om at den prioritering som Helse- og omsorgsminister Høie gav i sykehustalen for 2014 ikke er fulgt. Andre helseforetak har helt tydelig fulgt pålegget fra Helse og omsorgsministeren og prioritert satsningen på rus og psykisk helse. Prioriteringen skal være utover de 200 nye plassene til private ideelle som ble fordelt i statsbudsjettet for 2014. Det er viktig at det også satses på de offentlige rustiltakene da det er ett rusfelt hvor de ulike tiltakene utfyller hverandre til beste for den pasienten som trenger hjelp. Fagrådet venter spent på helseforetakenes årsregnskap og årsmeldinger hvor de redegjør for hvordan de har fulgt opp den "gylne regel" om økt prioritering av rus og psykisk helse. Helse- og omsorgsdepartementets politiske ledelse har vært tydelig på at den økte satsningen gjelder både kapasitet, antall behandling og økonomi.

Selv om Prioriteringsutvalgets innstilling er ute på høring og ennå ikke behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet er det grunn til å anta at det tydelige signalet om at rusavhengige og andre "tause" tapere ikke får den hjelpen de trenger. De som trenger det mest skal få hjelp, slik må det være.

Av rustiltakene er Borgestadklinikken invitert til Helse- og omsorgsminister Høies sykehustale 2015.