Fagrådets hovedbudskap er å sikre en forpliktende økonomisk prioritering av rusfeltet. Det gjelder for alle deler av rusfeltet. For lavsterskel, omsorg, behandling, oppfølging og meningsfulle aktiviteter, er forutsigbarhet en viktig tilleggsfaktor. 

Det var en engasjert komite som lyttet og stilte oppfølgingsspørsmål både om rådgivende enheter i kommunene og tiltak i overdosestrategien. 

Vårt innlegg i sin helhet
God formiddag og takk for anledning til å komme og møte dere i komiteen. Gratulerer til dere som er nye og selvfølgelig også til dere andre. Vi ser frem til å møte dere jevnlig i denne perioden.

Jeg er Jan Gunnar Skoftedalen og leder i Fagrådet. Sammen med meg er styreleder Anders Dalsaune Jansen. Anders er til daglig leder i Tyrili som er en av landet største ideelle aktører innenfor rusbehandling.

Fagrådet er landets største paraply- og interesseorganisasjon på rusfeltet og har 141 medlemmer.

Våre medlemmer kommer fra både ideell og offentlig sektor, favner bredden fra brukerorganisasjoner, lavterskeltiltak, omsorg, aktiviteter, kommunale tilbud og spesialisthelsetjeneste. Vi har medlemmer i alle fylker.

At vår størrelse ikke gjenspeiler den økonomiske støtten og fordelingen, har vi skrevet om i vårt skriftlige innspill. 

Rus påvirker menneskers liv – derfor samler og formidler vi kunnskap. Rusfeltet er et lite sårbart fagfelt, men hvor skader og omfang er altomfattende for folk og samfunn, derfor: særlig fokus, særlig oppfølging og fortsatt prioritering.

Det brukes ca 6 milliarder kroner til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB), noe som utgjør ca fire -4%- av det som brukes til spesialisthelsetjenesten i løpet av et år. Vi mener behovet for behandling er underrapportert og det gjelder særlig for personer med alkoholproblemer.

Vi må derfor sikre en forpliktende økonomisk prioritering av rusfeltet i spesialisthelsetjenesten.

Vi MÅ opprettholde kapasiteten. Vi må ikke komme i samme situasjon som psykisk helsevern som har hatt en halvering av antall senger over de siste 20 årene.  Det er riktig å bygge opp poliklinisk kapasitet og ambulerende tjenester, men det må komme i tillegg til de tjenestene vi har.

Vi ber komiteen være tydelig i sine merknader om at TSB fortsatt skal prioriteres og styrkes hos de regionale helseforetakene.

Kommunene er avgjørende for å få til en forebyggings- og behandlingsreform. Den nå avsluttede opptrappingsplan har styrket det kommunale tilbudet, men behovet er fremdeles stort. Men fortsatt er det slik at midlene som foreslås bevilget, denne gang 100 mill kroner til rådgivende enhet gis som frie tilskudd.

Beløpet er for lite og er ikke øremerket. Innenfor psykisk helsevern vil en nå øremerke. Hva er det som gjør at en tror lokalpolitikere vil prioritere lokalt rusarbeid, men ikke lokalt psykisk helsevern?

Overdosestrategien får 14 millioner. Vi mener det er for lite når 324 mennesker døde i narkotikarelaterte dødsfall i 2020. Det trengs større bevillinger og nye tiltak. Vi har foreslått overfor Helse- og omsorgsdepartement at det opprettes en granskingskommisjon som kan gjennomgå overdosetallene med tanke på læring. Det bør knyttes opp til strategien.

I dag er det mange gode tiltak som overlever fra år til år, vi mener det disse bør sikres mer forutsigbarhet. Post 71 kap 765 bør styrkes for å sikre de mange gode tilbud som gis.

Vårt skriftlig innspill kan du lese her