Innledningsvis var Bent Høie inne på årsaken til hvorfor han vil ha en Nasjonal Helse og sykehusplan. Behovet for å bygge pasientene helsetjeneste og behovet for en tydeligere nasjonal styring på en rekke områder er blant begrunnelsene.

En rekke dyktige innledere hadde fått i oppgave å beskrive utfordringene i spesialisthelsetjenesten inn mot 2040. Det er ingen tvil om at Tverrfaglig Spesialisert  Behandling (TSB) tar liten plass i spesialisthelsetjenesten og ble viet liten oppmerksomhet av innlederne.

I 2013 var det 110 641 årsverk i spesialisthelsetjenesten fortalte forskningsleder Erling Holmøy i SSB. Av disse er det kun 3,6% (i underkant av 4000 årsverk) som var knyttet til TSB. Veksten i årsverk fremover vil komme i somatikken. Ulike fremskrivninger av behovet for årsverk ble presentert men "middelmodellen" beskriver en  forventet vekst i nye årsverk på 40% frem til 2040.

Direktør Camilla Stoltenberg var i sitt innlegg inne på at rusutløste dødsfall bidrar til mange tapte leveår og rus var inne på "topp ti" liste over tilstander som bidrar til flest tapte leveår i befolkningen.

Fagrådet må sammen med alle andre gode aktører på rusfeltet sikre at TSB ikke parkeres, men sikres faglig og rammemessige vilkår slik at utviklingen skjer i tråd med behovene til pasientene. Det må ivaretas allerede i Nasjonal helse og sykehusplan som skal legges frem til behandling i Stortinget høsten 2015 lovet Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utviklingen med kortere tid i døgninstitusjoner og mer dagbehandling og poliklinikk er utviklingen på alle sykdomsområder. For ruspasienter er det viktig at det er tilgjengelige døgnplasser når behovet er tilstede.