Vertskap for besøket var direktør ved Lade behandlingssenter, Kristin Wall og generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum.

Tema for møtet var å bli kjent med Lade behandlingssenter, drøfte ideelles vilkår og utviklingstrekk på rusfeltet
Lade behandlingsenter tilbyr i dag alle typer tjenester med avrusing, tvang, enhet for gravide og småbarn, pårørende og klinikkavdeling med egne manns- og kvinneposter. De tilbyr polikliniske tjenester og ambulante tjenester.

Lade er sammen med Bergensklinikken, Rogaland A-senter og Borgestadklinikken, de fire ideelle institusjonene som Helsedirektoratet tidligere skrev gav alle typer tjenester på linje med de offentlige foretakene.

Lade behandlingssenter har en driftsavtale med Helse Midt-Norge med 51 døgnplasser og ca 5900 polikliniske konsultasjoner. I 2017 hadde de ca 370 pasienter og 115 årsverk.

Magnussenmodellen
Helse Midt Norge, som består av Helse Møre og Romsdal HF, St.Olav HF og Nord-Trøndelag HF, har som eneste regionale helseforetak innført Magnussenmodellen for finansiering av tjenestene i somatikk, psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).
Magnussenmodellen fordeler ressurser etter tre hovedprinsipp:
- befolkningsgrunnlag
- bruk av døgnplasser i andre foretak
- dekning av behov i eget lokalt helseforetak

Dette vil hos de fleste foretak variere fra år til år, men får konsekvenser i ressursene som tildeles i budsjett to år etter. Beløpet som brukes i det enkelte RHF vil være det samme, men fordelingen mellom de lokale helseforetakene vil endres fra år til år. Det igjen innebærer at tilbud i det enkelte foretak må bygges opp eller ned, noe som er krevende for å sikre god kvalitet. En konsekvens er at pasientene gis et tilbud i eget helseforetak fremfor å benytte spesialiserte eller regionale tilbud i regionen.

Fagrådet mener Magnussenmodellen ikke er egnet innenfor TSB fordi feltet er så lite og den gir store utslag i de enkelte foretak. Da er det lett for at de økonomiske vurderingene vinner over de faglige vurderingene. TSB har i dag mange tilbud med ulik metodikk. I dag vil det være vanskelig for et lokalt foretak å gi et bredt spekter av tilbud innenfor rusbehandling.

Vil denne måten å finansiere TSB på bidra til at pasienten må være fornøyd med å få et tilbud, eller skal pasienten få et tilbud som er best tilpasset pasientens behov?