Leder i KrFUs ungdom Ida Lindtveit sier at KrFU fortsatt ønsker at narkotika skal være forbudt og at forbudspolitikken har fungert godt. Mens formann i Fremskrittspartiets Ungdom Atle Simonsen har gått langt i å argumentere både for avkriminalisering og legalisering av cannabis. Unge Venstres leder Tord Hustveit går inn for avkriminalisering. AUF leder Mani Hussaini (bildet) mener det er behov for en ny ruspolitikk, men vil ikke legalisere. Er avkriminalisering og legalisering framtidens ruspolitikk når dagens ungdomspolitikere kommer i ansvarlige posisjoner?

Fagrådet har invitert alle disse lederne av politiske ungdomspartier til debatt på ruspolitisk seminar 20. Mai. Sammen med politikerne vil også Actis ved Mina Gerhardsen og skribent og rusavhengig Sturla Haugsgjerd delta i debatten.

Generelt ser sanksjoner ut til å være mer i vinden enn straff - også i moderpartiene, og særlig når det gjelder ungdom og unge voksne.  I opptrappingsplanen for rusfeltet skriver regjeringen at de vil øke bruken av alternative straffereaksjoner. Alternative straffereaksjoner kan være ruskontrakter med urinprøver, pålagte samtaler med hjelpeapparatet, tvungent oppmøte på skole med mer.

Men fortsatt er straff en form for «ris bak speilet» fordi den inntrer så snart sanksjonene ikke fullføres. I flere type sanksjoner som Ruskontrakter eller Narkotikaprogram med domstolskontroll (alternativ straffereaksjon til ubetinget fengsel rettet mot voksne rusmiddelmisbrukere med tidligere soningserfaring) – inntrer bøter eller fengselsstraff som reaksjon dersom kontraktene brytes. Frivilligheten eller samtykket til å inngå kontraktene kan sies å være farget av tvang og vissheten om straff dersom kontrakten ikke inngås eller brytes. Et viktig tankekors er også at det kanskje er de mest ressurssterke som gjennomfører kontraktene, mens de med tyngre problematikk/ størst behandlingsbehov bryter kontraktene og må inn i straffesystemet. Må rammene justeres slik at flere av de med tyngre problematikk også får pasientrettigheter framfor å bli dyttet over i justissektoren som kriminelle?

Vi ser fram til et tankevekkende ruspolitisk seminar!