Tidligere har det også vært nedgang, men det har da i hovedsak vært innenfor poliklinikk. Denne gang gjelder det også innenfor utredning og døgnbehandling. Det er en liten andel, 3%, som venter mer enn 6 måneder. Det er en god utvikling. Samtidig er det en økning i antall nyhenviste til TSB. Økningen der er på 2% eller ca 100 pasienter. Det kan tolkes på ulikt vis, men det er grunn til å tro at flere søker hjelp når ventetiden reduseres.

Pr. 30.8. var det 1482 pasienter som ventet på rusbehandling. Det er en nedgang fra 2.tertial 2014 på neste 250 pasienter

Andelen fristbrudd var på 3,1% som er en nedgang fra 2014. I 2014 var andelen 3,8%. Fristbrudd er dem som ikke får behandling innen den den medisinske gitte fristen. Andelen fristbrudd er høyere enn innfor psykiatrien men kortere enn i somatikken.

Flere av institusjonene melder om merkbart kortere ventetid også de som tidligere har hatt lang ventetid slik som f.eks Tyrili. Noen institusjoner melder om press på forvernet kan påvirke drop-out andelen, men så langt er det ikke noe som tyder på at den er økende. Så oppsummert viser denne rapporten at flere blir henvist til behandling, flere får behandling samtidig som ventetiden går ned. Denne rapporten sier ikke noe om kvaliteten på behandlingen. Der får vi pasientenes "dom" om noen uker da det i oktober ble gjennomført en landsomfattende brukerundersøkelse.

Andelen som får innvilget rett til nødvendig helsehjelp er stabil på over 90%. Men det spesielle denne gang er at Helse Nord har økt andelen med rett til nødvendig helsehjelp med over 10% og nærmer seg nå resten av Norge. De har tidligere har en betydelig lavere andel enn de tre andre helseregionene. Så minner vi om at fra 1.november er skille mellom rett til helsehjelp og rett til nødvendig helsehjelp er fjernet. Nå er det slik at enten har du rett til helsehjelp eller ikke.