Tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid skal bidra til:

  1. varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer
  2. å  sikre folk helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenestetilbud
  3. styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene
  4. sikre ansettelse av medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.

Det er i statsbudsjettet bevilget 492,5 millioner kroner med søknadsfrist til Fylkesmannen innen 1. mars. Tilskuddsordningen støtter opp under målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020).

En av flere tilskuddsordninger
Tilskuddene til kommunalt rusarbeid “må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler”, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Tilskuddsmidler kommunalt rusarbeid

Ordningen må også ses i sammenheng med Bolig for velferd – Nasjonal boligsosial strategi 2014-2020 og ny nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022.

Kommunene kan søke om tilskudd til lønn til stillinger i inntil fire år, med en gradvis årlig nedtrapping. Beregningen tar utgangspunkt i 100 % stillingsressurs. Ved reduksjon i stillingsprosent, skal tilskuddet reduseres tilsvarende.

Kommunereform
Fra 1. januar 2020 har vi en ny kommunestruktur der en del kommuner er nye og har slått seg sammen med en eller flere andre kommuner.  Ved sammenslåing overtar den nye kommunen retter og plikter overfor fylkesmannen som de sammenslåtte kommuner hadde inntil opphør. Det betyr at nye kommuner (fra 1.1.2020) har ansvar for å oppfylle de krav som er stilt i tilskuddsbrev fra fylkesmannen til de opphørte kommunene som inngår i nye kommuner.

Har du spørsmål om ordningen eller rapportering – ta kontakt med Fylkesmannen der du bor.

Les mer om tilskuddsordningen ved å klikke her 
Søknadsfrist er 1. mars.