Bakgrunnen for oppsigelsen er at avtalen ikke er økonomisk bærekraftig og ikke gir rom for å sikre kvaliteten på tjenestene fremover. Blå Kors Borgestadklinikken opplever rett og slett at de får for dårlig betalt for de tjenestene de leverer. Underskuddet i 2015 ligger på 9,1 millioner kroner og det er budsjettert med tilsvarende underskudd i 2016.

Borgestadklinikken har gjennom det siste året arbeidet for å få til en løsning med sin avtalepartner Helse Sør-Øst og søkt politisk løsning. Svaret de har fått er at det ikke er juridisk eller økonomisk handlingsrom til imøtekomme Borgestadklinikkens krav. Da var det bare en løsning, ytelsesavtalen måtte sies opp.

Blå Kors Borgestadklinikken er den største aktøren innenfor TSB i dag. De har avtale om 129 døgnplasser og 8625 polikliniske konsultasjoner i året. De har 4 lokasjoner; Vennesla, Drammen og to i Skien. Totalt er det 232 årsverk fordelt på over 350 personer. Antall døgnplasser tilsvarer ca 13% av alle plassene i Helse Sør-Øst og ca 7% på landsbasis. Blå Kors Borgestadklinikken har en gjennomsnittlig døgnpris på 4250 kroner noe som er halvparten av hva de offentlige plassene koster. Tallene fra 2015 viser også et belegg på 96,5% og ventetid på alle tilbud. To av Borgestadklinikkens mange dyktige ansatte har tidligere mottatt Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid. Fagsjef Frid Hansen fikk prisen så langt tilbake som i 1996 og overlege Egil Nordlie fikk prisen i 2015.

Blå Kors Borgestadklinikken er en av fire private ideelle som anses å ha et fullverdig eller helhetlig tilbud slik Helsedirektoratet beskriver det. De tre andre er Rogaland A-senter, Bergensklinikkene og Lade behandlingssenter. Borgestadklinikken har vurderingsenhet, avrusning, utredning og behandlingstilbud. De er særlig kjent for sitt tilbud til gravide rusavhengige. Tilbudet er etterspurt og også her driver de for halve prisen av offentlige tilbud. Et lite paradoks er at Borgestadklinikken er spurt av den Danske sunnhetsstyrelsen om å prosjektere og starte opp en eller to avdelinger for frivillig behandling av gravide rusavhengige i løpet av de neste 3 årene i Danmark. Er resultatet av dette at Borgestadklinikken flagger ut?

Helse Sør-Øst inngikk løpende avtaler med private ideelle aktører i 2012 og det kom flere plasser som resultat av Statsbudsjettet for 2014. Løpende avtaler innebærer at det ikke er sluttdato på avtalene. Nye plasser og løpende avtaler skjedde etter et visst politisk press. Oppsigelsestiden på avtalene er 2 år. Hva Helse Sør-Øst nå velger å gjøre har de ikke tatt stilling til sier de til NRK Telemark i dag.

Fagrådet ser for seg ulike scenarioer. Helse Sør-Øst kan velge å si opp alle avtaler og lyse ut alle plassene på nytt. Det er en dårlig skjult sannhet at det er krefter som mener det er for mange døgnbehandlingsplasser i Sør-Øst og vil se på dette som en mulighet til å redusere totalantallet. Det er også en mulighet til å legge ut Borgestadklinikkens plasser med samme kostnadsramme slik at andre aktører kommer på banen og Borgestadklinikkens tilbud reduseres. Det siste er at Borgestadklinikken vinner anbudet til en betydelig høyere døgnpris.

Fagrådet vil følge utviklingen nøye og se til at det samlede tilbudet ikke blir dårligere enn i dag.