Plassene som er fordelt er plassene som Blå Kors Borgestadklinikken hadde avtale på og som de sa opp 1.april 2016. De nye plassene skal da formelt være i drift fra 1.april 2018.

100 døgnbehandlingsplasser fordelt
Manifestsenteret i Røyken får 13 behandlingsplasser, Skjelfoss Psykiatriske Senter i Hobøl får 10 plasser, Tyrilistiftelsen i Skien/Arendal får 20 plasser og Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien og Borgestad får 57 plasser. I tillegg etableres det 10 avrusningsplasser ved Sykehuset Telemark. Totalt var det 12 virksomheter som leverte anbud i denne konkurransen. Blå Kors Borgestadklinikken får også 5065 polikliniske konsultasjoner.

Loland og Bragernes legges ned?
Blå Kors Borgestadklinikken har i dag 4 lokasjoner. Fagområdet hvor Borgestadklinikken er landsledene, familier og gravide rusavhengige, videreføres med 26 plasser. To av lokasjonene, Loland i Vennesla og Bragernes i Drammen, nådde ikke opp i konkurransen. I dag har også avd Borgestad en utredningsavdeling som neppe videreføres da utredning ikke var en del av konkurransegrunnlaget. For pasienter og ansatte ved Blå Kors Borgestadklinikken er det dramatisk når nesten halvparten av behandlingskapasiteten fjernes. Helse Sør-Øst melder på sin nettside at de vil kontakte Blå Kors Borgestadklinikken med tanke på hvordan pasienter og ansatte skal ivaretas. Fagrådet er ikke kjent med hvordan Blå Kors Borgestadklinikken vil agere på tildelingen fra Helse Sør-Øst.

Avrusningstilbudet i regionen redusert
Selv om Sykehuset Telemark bygger opp 10 avrusningsplasser og det er godkjent 5 avrusningsplasser hos en kommersiell aktør som en del av Fritt behandlingsvalg, vil kapasiteten på avrusning bli redusert. Helse Sør-Øst mener kapasiteten på avrusning blir godt ivaretatt, noe Fagrådet vanskelig kan se er tilfelle så lenge kapasiteten reduseres. Avrusning har vært flaskehalsen i mange behandlingsforløp og færre plasser vil mest sannsynlig ikke endre det.

Store beløp
Verdien på disse plassene er 257 millioner kroner pr år, noe som er 21 millioner mer enn Helse Sør-Øst bruker nå skriver de i pressemeldingen. I tillegg kommer de 10 avrusingsplassene som Sykehuset Telemark har fått.

Anbud i ruspolitikken
Anbud som virkemiddel i ruspolitikken har vi har hatt i mer enn 10 år. I hvilken grad det er et virkemiddel som er godt egnet kan en undres på. Flere sier at konkurransereglene hindrer andre samarbeidsformer. Det er noe uklart for Fagrådet men det kan se ut som det samlede tilbudet reduseres selv om beløpet er økt. Hvis det er tilfelle så kan det se ut som anbud ikke gir flere behandlingsplasser til lavere pris.

Hvis det går mot nedleggelse på Loland og Bragernes vil etablerte institusjoner og miljøer innenfor rusbehandling fjernes. I Vestre Viken HFs område blir det en ny utfordring da avdeling for rusbehandling i Vestre Viken HF og Blå Kors Borgestadklinikken avd Bragernes fordelt pasientgruppen ved at Bragernes tar pasienter med alkohol- og medikamentavhengighet mens Vestre Viken tar illegale rusmidler.

Fagrådet følger saken videre
Fagrådet antar at de institusjoner som ikke har nådd opp i anbudet har en klagefrist slik at de nye avtalene ikke er undertegnet ennå. Fagrådet følger saken videre når flere opplysninger kommer ut.