I Statsbudsjettet for 2015 skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie at det må vises skjønn og vurderes nøye hva som gjøres med pasienter innenfor TSB. Dette gjentar han i Oppdragsdokumentet 2015 til de Regionale helseforetakene. Fagrådet har mottatt noen bekymringsmeldinger fra ansatte i særlig ruspoliklinikker om at slikt skjønn ikke skal utøves. Manglende oppmøte gir gebyr på 640 kroner for alle pasienter. Beskjeden kommer ledergruppen/klinikksjefen får de ansatte som påpeker statsråd Høies beskjed om bruk av skjønn. For pasientene blir dette en ekstra økonomisk belastning og ikke minst gjelder det pasienter som ikke har tilstrekkelig orden i livet sitt. Det gjelder jo ofte i starten på en behandling og etter kort tid vil noen kunne ha opparbeidet seg en betydelig restanse som er til hinder for det videre rehabiliteringsarbeidet. Økonomi er et sentralt punkt i et hvert rehabiliteringsarbeid.

På hvilken måte vil økonomisk restanse for manglende oppmøte være til hinder for å fortsette behandlingen? Blir det slik at pasienter kan nektes behandling hvis restansen ikke er betalt? Kan den økonomiske restansen bli en slik stressfaktor som bidrar til at den rusavhengige "frivillig" avslutter behandlingen? Vil gebyrer bli en måte å redusere køen inn til behandling på?

Selv om denne saken gjelder gebyrer for manglende oppmøte ved polikliniske konsultasjoner så kan det være på sin plass å se hva Prioriteringsutvalget skriver i sin NOU 2014:12 s.182 "fjerning av egenbetaling for rusavhengige er tiltak som forventes å gi store helsegevinster i forhold til ressursbruken". Dette bør og kan følges raskt opp. Prioriteringsutvalgets utredning kan du lese her...

Så er Fagrådet kjent med at enkle virkemidler som å sende sms dagen før en konsultasjon har stor effekt og gjør at folk møter til sine avtaler. Borgestadklinikken gjør det og har svært få som ikke møter til sine avtaler. Det gjelder sikkert også mange andre institusjoner.

Fagrådet følger denne saken videre og vil ta det opp med Helse- og omsorgsdepartementet hvis problemet fortsetter. Stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen Ruth Grung (AP) har sendt spørsmål til Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Spørsmålet fra Grung kan du lese her...    Ruth Grung kan du for øvrig møte under Fagrådet Nasjonale Ruspolitiske Seminar 8.mai i Oslo kongressenter. Grung stiller i politisk debatt om pasientenes helsetjeneste sammen med kollegaer fra Stortinget.