Rapportene er kvalitative studier av levekår for barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer, og levekår for voksne pårørende. Rapportene inngår som delstudier i multisenterstudien «Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelmisbruk». Rapportenes mål er å gi et bilde av barn, unge og voksnes erfaringer som pårørende, og å bidra til utviklingen av bedre tjenester.

Rapportene oppsummerer to kvalitative undersøkelser med intervjuer av 19 voksne og 15 barn. Flere pårørendeorganisasjoner har vært tett på arbeidet; A-larm og LMS (Landsforbundet mot stoffmisbruk), BAR (barn av rusmisbrukere), Landsforeningen for barnevernsbarn og organisasjonen Voksne for Barn. Informantene representerte barn av - voksne barn av - forelder til - partner til og søsken til person med rusmiddelproblemer.

De fleste av de voksne informantene har opplevd å få dårligere psykisk og fysisk helse som følge av å være pårørende. Mange opplevde avmakt og at familiære bånd og sosiale relasjoner ble dårligere på grunn av høyt konflikt- og stressnivå. Barna/ungdommene forteller om skam, dyp ensomhet, frykt for å fortelle om hvordan de har det og for å ikke bli inkludert i vennegjengen. I forhold til relasjonen med den voksne med rusproblemer fokuserer ungene på; omvendte roller, konflikter, svik, utrygghet, uforutsigbarhet, håp og skuffelser. Boforhold og økonomi og å ha andre trygge voksne tilgjengelig virker sterkt inn på situasjonen.

De voksne informantene forteller at tilbudet om hjelp fra ulike helsetjenester varierer mye til tross for retningslinjer som anbefaler hva pårørende skal tilbys. Det er behov for klarere og mer konkretiserte lovhjemler og retningslinjer som ivaretar pårørende mener informantene. Undersøkelsene viser også behovet for systematiske kartleggingsverktøy som kan utrede hvilke behov pårørende har for hjelp. Barna og ungdommene sier i rapportene at de har behov for både emosjonell og praktisk støtte. Gode møteplasser, styrket samhandling mellom barnevern/andre tjenester og familie, slekt og venner. Arbeid for å unngå redsel for barneverntjenesten og god informasjon om hvilke tiltak de kan iverksette er et behov. Rapporten om barn og unge oppsummerer med følgende anbefalinger:

  • Foreldre med rusmiddelproblemer må identifiseres og få hjelp til å slutte og ruse seg - behandling i barn - og familiefokusert kontekst.
  • Barn og ungdom med foreldre med rusmiddelproblemer trenger trygge voksne og trygge steder å bo i perioder med rusmiddelproblemer hos forelder.
  • Barn og ungdom med foreldre med rusmiddelproblemer trenger hjelp til å forstå sin egen og familiens situasjon, både for å styrke oppfattelsen av seg selv, sin familie og for forståelse av problemer og tiltak.
  • Barn og ungdom med foreldre som har rusmiddelproblemer trenger treffsteder hvor de møter andre barn og unge i lignende situasjoner.
  • Skole og hjelpetjenester må være i stand til å møte barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer på en måte som skaper tillit.
  • Skole og hjelpetjenester må arbeide med og forstå følelsesmessige dilemmaer bak barn og ungdommers lojalitet med foreldre, og legge til rette for pedagogisk  fleksibilitet og trygge læringsarenaer når barnas liv er vanskelig.
  • Skole og hjelpetjenester må arbeide med betydningen av barn og ungdoms vennskapsrelasjoner for deres opplevelse av seg selv og å høre til blant jevnaldrende.