Endringen skjedde etter en omorganisering tidligere denne måneden. Sett med spesialisthelsetjenesteøyne mener vi at det er nødvendig å diskutere TSB sin plass i rusbehandlingen. Fagrådet spør om dette er starten på større endringer for rusbehandlingens plass i norsk helsevesen.

Reduserer muligheten for effektiv iverksetting av strategier på rusfeltet
Hvordan Helsedirektoratet organiserer seg må være et hensiktsmessighetsspørsmål i forhold til hvilken strategi de har ambisjoner om å iverksette. Her ser det ut som om regjeringens satsing på opptrappingsplan, pakkeforløp og rusreform er frikoblet fra direktoratets organisering. Konsekvensen er at vi reduserer mulighetene for en effektiv iverksetting av nasjonale strategier på rusfeltet.

Dette krever debatt og vi inviterer til møte 26. april. Tidsrammen blir fra kl 12 - 14.30, på Oslo Kongressenter. Gratis deltakelse. Påmelding via e-post til fagraadet@rusfeltet.no.
Det skjer rett i forkant av Fagrådets årsmøte som starter samme sted kl 15.00.

Rus- og avhengighetsproblematikk må løftes sterkere fram som et selvstendig fagområde og ikke noe som i mange sammenhenger bare nevnes som en del av psykisk helsearbeid, og hvor avhengighetsbegrepet oftest utelates.

Melder Helsedirektoratet seg av regjeringens satsing på rusfeltet?
Etter omorganiseringen i Helsedirektoratet finner vi TSB i divisjon «Folkehelse og forebygging» i avdeling «Psykisk helse og rus». Idéen kan være forebygging mot ytterligere skade, men for en pasientgruppe der flertallet har behov for spesialisthelsetjenester over tid virker dette ulogisk.

Til sammenligning ligger somatiske og psykiske spesialisthelsetjenester i divisjon «Kvalitet og forløp» under avdeling «Spesialisthelsetjenester». Begrunnelsen for å splitte disse tre spesialisthelsetjenestene i to ulike divisjoner og legge TSB under forebygging er uklar.

Vi trenger et eget nasjonalt fagdirektorat for rus og avhengighet!
For å sikre satsingen på rusfeltet knyttet til NOU (fra straff til helse), Opptrappingsplanen, pakkeforløp, revidering av retningslinjer og kompliserte anbudsprosesser trenger vi en god nasjonal koordinering og et ansvarlig, tilgjengelig fagdirektorat for rus og avhengighet. Under RIO debatten 22.mars tok Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol til ordet for et sentralt organ for å koordinere og forsterke arbeidet.

Rus og psykisk helse er fordelt på to divisjoner og åtte ulike avdelinger
Et allerede oppstykket fagmiljø i helsedirektoratet er splittet ytterligere i den nye omorganiseringen. De cirka 40 stillingene som har ansvar for rus og psykisk helse er fordelt på to divisjoner og åtte avdelinger. Helsedirektoratets mål med å spre kompetansen ytterligere er, etter hva Fagrådet erfarer, at rus og psykisk helse skal gjenspeiles i alle tjenester og være en del av alle kvalitetsprosedyrer. Det skal opprettes arbeidslag mellom avdelingene og divisjonene skal på denne måten sikre samarbeid og samordning. Arbeidsgrupper på tvers er en utfordrende modell og fungerer erfaringsvis bedre på papiret enn i praksis.

Velkommen til debattmøte 26. april!