Analysenotat for forløp etter utskrivning i psykisk helsevern for voksne

Analysenotat for forløp etter utskrivning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

De sårbare 30 første dagene etter utskrivning
Notatene ser på hvilken kontakt (poliklinisk, døgn) med spesialisthelsetjenesten pasientene har de første 30 dagene etter utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern for voksne. Utgangspunktet er pasienter som har vært i døgnbehandling siste to år.

ROP-pasientene har kortere døgnopphold, er oftere innlagt som øyeblikkelig hjelp og har oftere poliklinisk kontakt med tjenesten etter utskrivning enn pasienter som ikke har rusproblematikk, konkluderer notatene.

Pasienter med rusmiddelproblematikk utgjorde en tredjedel av utskrivningene fra døgnbehandling i psykisk helsevern og utgjorde nesten halvparten av utskrivningene som ble etterfulgt av en reinnleggelse. Samarbeidet med TSB om pasienter med rusmiddelbruk økte og i 2015-16 hadde én av fem pasienter som ble skrevet ut fra døgnbehandling innen psykisk helsevern, kontakt med TSB i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning.

- Dette understreker behovet for å ha oppmerksomhet på rusproblematikk blant pasientene i psykisk helsevern; både med hensyn til å avdekke rusproblemene og ikke minst oppfølgingen av denne pasientgruppene etter utskrivning fra døgnbehandling, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen på  Helsedirektoratets nettside.

To av tre pasienter tilbake innen 30 dager 
Samlet sett ble én av fem (17 prosent) avsluttede døgnbehandlinger i psykisk helsevern for voksne etterfulgt av en øyeblikkelig hjelp-innleggelse (reinnleggelse) innen 30 dager.

Når det gjelder pasienter utskrevet fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har to av tre pasienter ny kontakt med TSB eller psykisk helsevern innen 30 dager. Analysene viser at andelen med ny kontakt økte med åtte prosent fra perioden 2012-13 til årene 2015-16. Økningen gjaldt særlig poliklinisk kontakt med TSB etter utskrivning.

Geografisk er det mindre poliklinisk kontakt etter utskrivning i Helse Nord enn i de andre regionene. Dette gjelder både for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.