Oppdrag
Det var i tildelingsbrevet for 2019 at Helsedirektoratet fikk dette oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tildelingsbrevet står det at «Helsedirektoratet skal sikre oppdatert og styrket kommunikasjon om cannabis og stoffets skadevirkninger». Internt i direktoratet er det Avdeling levekår som fikk oppdraget, men de henter også inn kompetanse fra andre avdelinger. Det er i tillegg etablert en referansegruppe bestående av personer fra ulike miljøer som arbeider med ungdom.

Innspillsmøte
Tirsdag 7. januar var åtte organisasjoner (se bilde) invitert til dialog- og innspillsmøte i direktoratet, deriblant Fagrådet. Direktoratet orienterte om deres arbeid og ba om tilbakemeldinger fra organisasjonene. Tilbakemeldingene var i all hovedsak positive. Det var mye snakk om hvordan nå ut til målgruppen med kunnskapsbasert informasjon versus skremselspropaganda. Som en av organisasjonene uttalte: “Nå snakker vi om cannabis og ikke mot cannabis”. Kommunikasjonsformen vil være avgjørende for hvor vellykket kampanjen vil bli var budskapet fra organisasjonene uavhengig av ståsted.

Innsiktsarbeid
Helsedirektoratet har allerede gjort en del arbeid, ikke minst med å innhente god og relevant kunnskap og forskning om cannabis. Her inngår lanseringen av cannabisboken. Ett av målene med denne boken har vært å bidra med faktakunnskap slik at debatten kan bli mer opplyst. Det har vært digitale fokusgrupper, spørreundersøkelser i målgruppen og testing av konsept på målgruppen. Videre er det sett til hva de gjør i Danmark.

Lanseres i april?
Tidspunktet for lanseringen av kampanjen er ikke endelig fastsatt, men det antydes april som det mest realistiske. Vi kommer tilbake med mer informasjon når kampanjen lanseres.