Når praksis viser at behandlingsinstitusjoner "flexer" med hva de tilbyr som obligatorisk innhold i et behandlingsforløp, - på grunn av at pasienter ikke ønsker å bli utfordret på det de tilbyr? Mange beskriver en bekymring over at fag går på bekostning av misforstått brukermedvirkning.

-Vi trenger en klarere definisjon på hva brukermedvirkning skal være,

mener Vidar Hårvik, daglig leder i brukerorganisasjonen MARBORG og styremedlem i Fagrådet (bildet).

"Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud", kan vi lese på helsenorge.no

Men hva innebærer medvirkning, involvering og valg i praksis? Vidar Hårvik har arbeidet hardt i mange år for å etablere brukerstyrte boliger, arbeidsplasser, café og fritidsaktiviteter gjennom brukerorganisasjonen MARBORG. Han er åpenbart en forkjemper for at vi skal dyrke folks ressurser og arbeidskapasitet. Det han er kritisk til er hvordan fagfolk i hans øyne senker forventningene til pasientenes muligheter, ressurser og gjennomføring av et behandlingsopplegg.

- Målet om rusfrihet er mange steder senket til et mål om å ruse seg mindre.., og pasienter i døgnbehandling har nå "friheten" til å velge bort de delene av behandlingen "de ikke liker". De får anledning til å slippe hele eller deler av behandlingsopplegget, men får likevel fortsette som døgnpasient

sier Hårvik. Dette fører til at mange pasienter ikke får det behandlingstilbudet de egentlig trenger - rett og slett fordi de er i en livssituasjon der de kanskje ikke har kunnskap om, og innsikt i, hvordan de skal få det bedre. Denne "liksom-behandlingen" mener Hårvik er "brukermedvirkning inn i idiotien". Dersom brukermedvirkning blir redusert til at fagfolk bare jatter med pasientene - hva skal vi da med alle fagfolka, spør Hårvik.

-Dersom fagfolka ikke skal hjelpe pasienten med å videreutvikle seg, gjennom å utfordre og anbefale valg av behandlingsløp, kan man spørre seg om meningen med det hele.

Poenget med brukermedvirkning må være å sikre god kommunikasjon med brukeren - at brukeren er "én av aktørene rundt bordet". At brukeren er en likeverdig partner som blir hørt på lik linje med de andre, men ikke nødvendigvis være den parten som alltid skal ha det siste ordet.