Korrigering 20. april: Marborg har fått beskjed fra Helsedirektoratet om at tilskuddet for 2020 er på 2 millioner og ikke 1 million som det står i denne saken. “Feilen” ligger i at Marborg har fått utbetalt 1 million i forskudd som ikke fremkommer i tildelingsbrevet. Tilskuddet blir da 1 million lavere enn 2019. Dette medfører at det ikke blir oppsigelser av brukermedvirkere. Marborg er imidlertid bekymret for at dette legger føringer for fremtidige bevillinger.

Vi drifter noen rusfrie møteplasser i Bodø, Narvik og Harstad, men de har annen finansiering og berøres ikke i denne omgang.

Helsedirektoratet har fordelt tilskuddsmidlene til bruker- og pårørendeorganisasjonen innenfor rus og psykisk helse for 2020 og Marborg har fått redusert sitt driftstilskudd med 2/3. – Dramatisk og uforståelig, sier Hårvik.

Ingen signaler underveis

– Vi har ikke fått noen signaler underveis om at tilskuddet skulle kuttes.

De tre siste årene, 2017, 2018 og 2019 har Marborg mottatt 3 millioner kroner i driftsstøtte, for 2020 tildeles de 1 million kroner med fratrekk på 150 000 kroner som ikke ble brukt opp i 2019.

To brukerorganisasjoner i nord
I tillegg til Marborg er det kun RIO, av brukerorganisasjonene, som jobber i nord. De samarbeider godt, sier Hårvik. RIO har reagert på at deres samarbeidsorganisasjon i nord får et slikt dramatisk kutt. I tillegg til de regionale brukerstemmene deltar Marborg i nasjonalt arbeid. Hårvik deltar blant annet i revidering av LAR-retningslinjene.

Det vil ikke være mulig å drive godt brukermedvirkningsarbeid med kun én ansatt.

Arbeidsgiveransvar
Marborg har arbeidsgiveransvar for de ansatte og må følge reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven. Med en tildeling fire måneder ut i året har vi egentlig allerede brukt opp tilskuddet vi har fått for 2020. Driften inntil videre går på oppsparte midler.

Klage
-Vi sender en klage til Helsedirektoratet umiddelbart og ber om omgjøring, sier Hårvik. Innerst inne tror vi egentlig at direktoratet her har gjort en feil og at vedtaket omgjøres.

Vi gjør oppmerksom på at Vidar Hårvik er styremedlem og brukerrepresentant i styret i Fagrådet.