Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Den nasjonale strategien gir oversikt over hvordan ansvaret for boligsosialt arbeid er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivå.  Målet er at den skal bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger, og å sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon. Flere av strategiens mål og innsatsområder har relevans for personer med rusproblemer.

Den nye opptrappingsplanen på rusfeltet (Prop. 15S) beskriver at om lag 120 000 personer er vanskeligstilte på boligmarkedet og at 6200 personer mangler et fast sted å bo i Norge. Personer med rusproblemer er overrepresentert i denne gruppa. En brukerundersøkelse som kunnskapssenteret gjennomførte i 2013 viser at kommunene mangler egnede boliger og tilstrekkelig kapasitet til å drive gode oppfølgingstjenester i bolig. Dette gjelder også for personer som er i behandling/rehabilitering og/eller LAR.

Regjeringen har derfor i ny opptrappingsplan beskrevet at de gjennom tilskuddsordninger vil bidra til at flere kommuner kan opprette botilbud til personer med rus - og psykiske problemer. Dette inkluderer å styrke tilskuddsordningen til utleieboliger for å stimulere til flere boliger.

På Fagrådets nasjonale høringskonferanse for opptrappingsplanen 22. januar 2016 kommer to innledere fra ulike sektorer for å snakke om bolig. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen fra Husbanken vil snakke om hvordan boligstrategi og opptrappingsplan gir muligheter for flere boliger til rusavhengige i kommunene. Jørn Færderøe Walmestad, prosjektleder i Kirkens bymisjon med ansvar for "Louisesgate 30", vil snakke om hvordan nye prosjekter som Louisesgate 30 kan bli morgendagens svar på dagens utfordringer. Louisesgate 30 er et prosjekt hvor et vanlig hjem og en jobb skal gi ramme for en ny arbeidsmodell der ansvar, myndiggjøring og aktiv påvirkning er sentrale elementer.