Så – har vi feilet? Har vi undergravd vårt eget fagfelt? Velger vi å bruke andre ord enn TSB fordi vi tenker at ingen skjønner det likevel?

TSB står for Tverrfaglig Spesialisert Behandling av ruslidelser. Begrepet ble første gang brukt da Stortinget i 2004 ga spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene ansvaret for å tilby diagnostisering, utredning og behandling av rusmiddelavhengige (rusreformen). At tjenestene er tverrfaglige betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. At de er spesialiserte betyr at de skal oppfylle kravene til helsetjenester på spesialistnivå.

Jeg har jobbet innen rusfeltet siden 1999. I 2004 kom rusreformen og arbeidsplassen jeg jobbet ved, ble en del av spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig spesialisert behandling ble under rusreformen lansert som begrep. Men hva betyr det? Er det bare innen rusfeltet det jobbes tverrfaglig? Jeg husker at jeg synes det var et begrep som sa veldig lite og samtidig veldig mye. Det sa lite om at det det handlet om rus og avhengighet, men det sier mye om at behandlingen som utføres er tverrfaglig. Men, det er mye som er tverrfaglig. Tidlig på nittitallet var jeg sykepleierstudent ved Sunnaas sykehus. Aldri har jeg sett mer tverrfaglig jobbing. Og spesialisert.

Helsedirektoratet bruker begrepet «Tverrfaglig spesialisert rusbehandling» i eksempelvis Prioriteringsveilederen. På regjeringen.no kan vi lese om «tverrfaglig spesialisert rusbehandling» og «tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige». I tillegg brukes forkortelsen TSB. Og den brukes ofte.  Skjønner folk flest og andre i helsevesenet at rus og avhengighet er et eget fagfelt som nå også har fått sin egen legespesialitet? Noen tror TSB er en vaksine, andre lurer på om det er datterselskapet til NSB…

Da Kredittkassen (K-bank) skiftet navn til Nordea ble det sagt at om ikke Nordea er godt kjent i løpet av et år, så har de bommet med markedsføringen. Vi har hatt 12 år på oss til nå, og mangler kanskje penger til den store markedsføringsbiten.

Hva gjør vi for å gjøre fagfeltet rus og avhengighet kjent? Hvordan kan vi komme dit at når det snakkes om TSB så vet alle at det er rusbehandling vi snakker om? I Norge forkorter vi lange navn. Slik er det.

Beste vitenskap er etterpåklokskapen. Skulle navnet heller vært TSR – Tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Eller blir det for snevert da fagfeltet vårt også behandler annen type avhengighet?  For vi vil jo gjerne beholde begrepet tverrfaglighet! Det som er en utfordring er at vi som jobber innen dette fagfeltet ikke helt klarer å enes om et begrep. Hvordan kan vi da forvente at andre skal holde styr på hva dette er? Her er mange spørsmål men ikke så mange svar.