Som kjent resulterte den i at Borgestadklinikkens avdelinger i Drammen og Vennesla ikke fikk fornyet sine avtaler. I Skien skal Borgestadklinikken ikke lenger ha egne enheter for avrusning og utredning. 129 plasser blir til totalt 100 plasser fordelt på fire ulike aktører. Diskusjonen har gått høyt i sosiale medier og aviser.

Vi tør påstå at svaret avhenger av hvem du spør. Svaret er også avhengig av hvilke ruspolitiske ståsted du har.  Helseminister Bent Høie har vært utfordret i Stortingets spørretime og svarer at med nye driftsavtaler til Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjellfoss psykiatriske senter så vil tilbudet bli kvalitativt bedre og tilpasset faglige krav i regionen. Vi vil gjerne nyansere dette, og tar da utgangspunkt i tilbudet ved avdeling Bragernes i Drammen og pasientgruppen der.

Det er nok slik at tilbudet til mennesker med samtidig rusproblemer og psykiske lidelser får et styrket tilbud tilpasset faglige krav.  Vi bestrider ikke helseministeren på dette. Det som ikke blir sagt er at tilbudet til voksne mennesker med avhengighet til alkohol og medikamenter er svekket. Det er overraskende at HSØ ikke ønsker å sørge for egne tilbud til disse pasientgruppene. Ved poliklinikken på avdeling Bragernes får også mennesker med spillavhengighet og pårørende hjelp. Heller ikke disse vil nå være i målgruppen til Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjellfoss psykiatriske senter som alle kun tilbyr døgnbehandling.

La oss ta et eksempel.  Per er 48 år, bor i Drammen, er selger og drikker så mye at jobben henger i en tynn tråd. Han har begynt å avlede seg med pengespill på nettet. Kredittkortgjelda øker. Kona Reidun, 45 år, sykepleier, har lenge prøvd å få ektefellen til å slutte å drikke. Hun er utslitt av bekymringer for økonomi, egen jobb, hus og å bekymre seg for hvordan hun skal greie å dekke over Pers problemer for unger, naboer, egen- og Pers arbeidsplass. Både Per og Reidun har gått til polikliniske samtaler på avdeling Bragernes. Der får de hjelp til å forstå ikke bare sin egen, men også barnas situasjon. Borgestadklinikkens virksomhetside er å se avhengighetsproblemene i et familie- og generasjonsperspektiv.

Vi spør oss om det ikke lenger er viktig å sørge for at målgruppen som Per og Reidun representerer får et behandlingstilbud i Drammensregionen? Vi har sett blant annet i media at det blir svart at Drammen DPS nå er rette behandlingsinstans.

Vår erfaring er at hos Drammen DPS, som er en del av det offentlige tilbudet hos Vestre Viken HF, vil de sannsynligvis få et avslagsbrev som sier at de ikke er i målgruppen. Vestre Viken HF og Borgestadklinikken har hatt et årelangt samarbeid der avd.Bragernes har gitt behandling til alkohol- og medikamentavhengige, pårørende og spilleavhengige mens Vestre Viken HF i hovedsak har konsentrert seg om tilbud til de med et illegalt misbruk og de med alvorlig psykisk tilleggsproblematikk.  Har DPS kapasitet og kompetanse til å utvide tilbudet slik at det kan omfatte også Per og Reiduns problematikk?

Det er et rådende prinsipp å gi hjelp på det laveste effektive nivå. Vår familie trenger først og fremst hjelp i poliklinikk. Avd. Bragernes har gitt 4188 polikliniske konsultasjoner i 2017. Til rus- og medikamentavhengige er tallet 2975, til pårørende 238 og til spilleavhengige 975. Denne tjenesten er det nå ikke sørget for at er tilgjengelig. Det er for oss en overraskende ruspolitikk. Vi har tidligere merket oss at Helseministeren og Regjeringen har sagt at tilbudet til alkoholavhengige skal styrkes.

For vår familie kan det hende at Per ville være i behov av en kort innleggelse. Avd.Bragernes har i tillegg til poliklinikk også egen avrusningsenhet og en behandlingsenhet der varigheten er tre mnd. Her kan vi vise til et viktig helsepolitisk prinsipp; sømløse forløp. Som vi vet, nå skal altså dette tilbudet legges ned.

Pasienter, politikere og ansatte protesterer. To institusjoner med døgntilbud til særlig unge ruspasienter og/eller med psykisk tilleggsbelastning har fått avtale om behandlingsdrift. Helseministeren peker på: «Det totale tilbudet er kvalitativt vesentlig styrket og tilpasset dagens faglige krav.»  Vi spør oss selv om vi ikke har drevet faglig forsvarlig? Det vet vi at vi har! Vi mener det er faglig uforståelig når helsemyndighetene som ledd i sitt sørge- for- ansvar ikke vil videreføre de tjenestene som i dag tilbys på Borgestadklinikken, avd. Bragernes.

Vi må ikke glemme at det er alkohol og medikamenter som er vår tids største folkehelseproblem.

Også spilleavhengighet omtales som et folkehelseproblem som berører mange familier og koster dyrt for samfunnet. For vår familie ville behandlingen på Bragernes være både samfunnsøkonomisk tjenlig og ikke minst ville det ha gitt Per og Reidun mulighet for å stoppe et ødeleggende problem og gitt dem og barna et kvalitativt bedre liv.

Protestene mot å legge ned behandlingstilbudene ved avd.Bragernes handler altså om langt mer enn å ikke nå opp i en anbudskonkurranse. Det handler om å bevare behandlingstilbud til alle pasientgrupper som trenger dem og det handler til syvende og sist om hvilken ruspolitikk vi skal ha i framtida.