Rus og psykisk helsetjenesten i Sandnes har de siste seks årene jobbet med å implementere recoverystøttende tiltak i tjenesten. Grunnen til vårt valg av recoveryverdier var tilbakemeldinger fra brukere som kort fortalt ønsket mer tilgjengelige tjenester, å bli møtt med respekt, bedre samhandling mellom tjenester og mer bruk av individuell plan (IP).

Den kommunale rustjenesten skal gi et bredt spekter av tjenester som forebygging, rehabilitering og oppfølging av rusavhengige. Hos oss betyr det at om du ruser deg eller er rusfri, mottar behandling, rehabilitering eller ikke ønsker noen tjenester, så skal vi uansett tilby rette tjenester.

Ansettelse av musikkterapeut ble vurdert til å være et godt recoverystøttende tiltak for å bidra til å øke fokuset på håp, identitet, samhørighet, mening i livet og empowerment, i vår tilnærming.

Fra oppstarten i 2016 ser vi at 38 unike brukere har mottatt individuell musikkterapi og 19 unike brukere har benyttet seg av musikkterapi i gruppe, som også blir kalt band, da det appellerer mer enn "å gå i terapi". 

Det mest positive med musikkterapitilbudet er muligheten til å jobbe med utfordringer gjennom å styrke ting som man selv oppfatter som ressurser i seg selv.

Dette gjøres blant annet ved at en persons evne til å spille eller synge, med letthet i musikalsk samspill, kan brukes til å utforske/trene på å innta ulike sosiale roller i en gruppe - eller at en persons evne til å skrive ned følelser i en sangtekst kan brukes til å gjøre veien til å jobbe med eget selvbilde lettere.

Som med alt annet er det ikke slik at det er ett tiltak alene som kan tilskrives fasiten, men vi mener bestemt av systematisk arbeid med felles verdigrunnlag for tjenesten er viktig for å lykkes. Til tross for gode resultater generelt, men også i forhold til musikkterapi spesielt, ser vi at det er flere ting å jobbe med for å gjøre musikkterapitilbudet enda bedre.

Forbedringer vil være å vite mer om de som dropper ut av kommunal behandling og hva årsakene til det er.

Vi må jobbe videre med å knytte musikkterapien opp mot musikkmiljøer i samfunnet generelt, dette ser vi i de tilfellene det blir gjort, at bidrar til å skape langvarig effekt av musikkterapi (Co-production som også er et viktig element i recoverycollege tenkningen som vi er i oppstarten av).

Videre må vi fortsette å gjøre musikkterapi kjent som en del av vårt kommunale behandlingstilbud både hos brukere, internt i vår organisasjon og eksternt.

«Å ja nå synge me og- å det skal me fortsette med»