Dette beskriver Føre Var - rapporten om Bergen og Hordaland fra perioden oktober 2019 - mars 2020. Rapporten har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen.

Om perioden forteller rapporten at Akuttmedisinsk seksjon (AMK), Helse Bergen, registrerte 98 overdoseutrykninger relatert til bruk av opiater, mot 139 halvåret før. I den samme perioden ble det registrert 27 GHB/GBL-relaterte overdoseutrykninger, mot 65 halvåret før. AMK registrerte også at det var 42 overdoseutrykninger der rusmiddeltype var ukjent, mot 57 i halvåret før. Mens situasjonen for overdoser på GHB/GBL og ukjente rusmidler var tilnærmet lik i mars 2020 sammenlignet med de foregående månedene, var det hovedsakelig overdoser grunnet bruk av opiater som ble redusert i mars. AMK melder at tiltakene som er satt inn mot covid-19-viruset kombinert med «tørke» på en del rusmidler sannsynligvis er årsaken til nedgangen.

Utdeling av brukerutstyr har gått ned

Det totale antallet utdelte kanyler i Bergen siste halvår var 275 498 mot 293 367 halvåret før. Fra og med denne perioden er også brukerutstyr utdelt ved MO Eidsvåg inkludert. MO-senteret ble etablert i 2019 og startet utlevering av brukerutstyr i september samme år. Omsorgsbasen ved Kirkens Bymisjon ble nedlagt ved årsskiftet, og rapporten mangler tall over utdelt utstyr fra dem, noe som kan forklare noe av nedgangen. 

Rustrender

Rapporten beskriver også endringer i bruk av ulike stoffer; sterk økning i tilgjengelighet på amfetamin, ecstasy/MDMA, stabil bruk og svak nedgang i tilgjengelighet på heroin og GHB/GBL og sterk reduksjon i tilgjengelighet på cannabis. Tolletaten hadde en sterk økning i både antall beslag og beslaglagt mengde amfetamin/ metamfetamin ecstasy og MDMA i denne perioden sammenlignet med perioden april – september 2019. Fengslene rapporterte også om en sterk økning i både antall og mengde beslag av amfetamin.  

I årene 2002 til 2006 var det en stabil trend for heroin. Fra 2007 til 2010 var det en økende, mens det fra 2011 har det vært en nedadgående trend fram til den flatet ut i 2017. I denne siste perioden var det en stabil tendens for bruk og interesse, mens tilgjengeligheten for heroin gikk noe ned.

Bruk av og tilgjengelighet på GHB/GBL viste en nedgang i perioden, mens interessen for GHB/GBL var stabil.

En egen delrapport om rusmiddelsituasjonen etter Covid-19 restriksjonene

Føre-Var ønsker å øke kunnskapen om sammenhengen mellom covid-19-restriksjonene og bruk av rusmidler. For perioden mars 2020 til mai 2020 beskriver rapporten:

 • Lite eller ingen smitte påvist i rusmiljøet
 • Økt opplevelse av ensomhet og psykiske plager som angst og depresjon
 • Sammensatt bilde når det gjelder overdoser
 • Sterk reduksjon i tilgjengelighet på og bruk av cannabis
 • Mindre tilgang på benzodiazepiner
 • Relativt stabil situasjon når det gjelder tilgjengelighet på heroin
 • Økt bruk av GHB/GBL og alkohol
 • Økt bruk av amfetamin
 • Færre arenaer og anledninger til å bruke rusmidler
 • Stengte tjenester og redusert tjenestetilbud
 • Mer fleksible tjenester, mer fleksible løsninger
 • Mer oppsøkende og gatenært arbeid og bruk av digitale plattformer
 • Stabil tilgang på brukerutstyr
 • Nye rutiner med foreskriving av LAR-medisin fungerer godt

Hva kan vi lære og ta med videre?

På samme måte som Fagrådets Webinar 18. juni om læringspunkter for rusfeltet under Covid-19, har Føre-Var rapporten også inkludert dette. Det rapporten legger vekt på er:

 • Fortsatt fokus på smitte og smittevern og tilgang på rent brukerutstyr 
 • Sikre bedre tilgangen til helsetjenester, særlig opp mot psykisk helse
 • Etablere nye ordninger for utdeling av LAR-medisin basert på de gode erfaringene fra nedstengingen
 • Fortsatt bruk av elektroniske møteplasser og oppsøkende og utadrettet arbeid der det er hensiktsmessig
 • Vurdere å utvidet tilbudet til pårørende
 • Vurdere å skjerme rusmiddelavhengige ved en eventuell runde to av covid-19-viruset, heller enn å avbryte behandlingsforløp og stenge ned tilbud
 • Diskutere erfaringer fra covid-19-situasjonen med brukere for å løfte fram bruk av mestringsstrategier og å kunne tilrettelegge bedre ved et eventuelt nytt utbrudd
 • Evaluere erfaringene fra tjenester og brukere; hva gikk bra, hva kan vi lære til neste gang.

Føre-Var -rapporten baserer seg på kvalitative og kvantitative kilder, som sammen bidrar til å gi et pålitelig bilde av rusmiddelbruken i Bergen. Forfatterne er ansatt i KoRus Vest Bergen Avdeling for rusmedisin, Helse-Bergen. Kildene som benyttes er:

 • 30 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol og medikamenter, behandlingsdata, data fra hjelpetelefoner og statistikker fra politi, tolletat, kriminalomsorg, helseforetak, kommune og Oslo Universitetssykehus (OUS)
 • 8 mediekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader
 • Spørreskjema til trendpanel og kjentmenn 
 • Intervjuer og fokusgrupper