Dette er en av anbefalingene i Helsedirektoratets veileder Koronavirus – anbefalinger og retningslinjer. Barna skal på lik linje med barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver få et dagtilbud i sin kommune.

De er pårørende til voksne som sliter. Hjemmesituasjonen kan bli uutholdelig. De har krav på vår hjelp.
Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist i KoRus Sør, Karin Gustavsen, seniorrådgiver i KoRus Sør og Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere (BaR)

Ved stengning av skoler og barnehager og andre alminnelige fritidstilbud til barn, vil barn av mennesker med rus- og psykiske problemer være med foreldrene gjennom hele døgnet. Helsedirektoratet beskriver en bekymring for at foreldrene ikke vil mestre døgnkontinuerlig omsorgsbyrde og at det er økt fare for omsorgssvikt og symptomtrykk hos foreldrene.

De anbefaler derfor at kommunene tydeliggjør overfor sin skoleledelse at barna får muligheten til å være på skolen og i barnehagen på lik linje med barn av personer med samfunnskritiske oppgaver
Denne vurderingen kan også skje ved at kontaktlærer som kjenner elev og familien kontakter disse og sier at elev skal komme til skolen/barnehage.

Norsk Psykologforening har laget en liste over  hjelpetelefoner og nettsider hvis foreldre eller andre med omsorgsansvar trenger hjelp og veiledning.
Klikk her for å komme til oversikten. 

Barn som har det vanskelig hjemme trenger å bli fortalt at det er hjelp å få. Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321. Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene:  www.korspahalsen.no , Mental Helses  www.sidetmedord.no  eller Blå Kors sin tjeneste  www.snakkompsyken.no

Ta vare på hverandre!