Undergangen i trafikkmaskinen ligger blant annet rett ved Strax-huset som er en del av kommunens sosial- og helsetjeneste. Strax-huset skal bidra til at rusmiddelavhengige over 18 år får en bedre livssituasjon gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken.

Strax-huset er medlem av Fagrådet og er et bydekkende tilbud til personer med rusmiddelavhengighet. Den opprinnelige målgruppen var personer med injiserende misbruk. Strax-huset var fra starten et unikt tilbud i Bergen der det var lokalisert ved Florida rett på utsiden av Nygårdsparken. Tidligere leder i Fagrådet, Anne Loennechen, var i en årrekke leder av Strax-huset. For noen år siden ble Strax-huset flyttet til Damgård og antall besøkende gikk ned. Strax-huset har tre avdelinger, om lag 60 ansatte fordelt på totalt 40 årsverk. Dagavdelingen drifter et dagsenter sju dager i uken og ettermiddagstreff fem ettermiddager i uken. Natthjemmet har åpent sju netter i uken med seks sengeplasser. I tillegg er det en reservert akuttplass etter vurdering av AMK/ Bergen Legevakt, eksempelvis ved overdose. I tillegg har Strax-huset et Helse- og sosialfaglig akutteam (HSA-team).  HSA-teamet er tilgjengelig sju dager i uka med samme målgruppe som Akuttposten/ Bergen Legevakt, det vil si personer med alvorlige rusproblemer uavhengig av rusmiddel.

Strax-husets leder Hugo Torjussen forteller om stor forandring i hverdagen på Strax-huset etter at Nygårdsparken ble stengt i januar. Konkret forteller han at besøkstallene i januar var på ca 2500 mens de i september var oppe i 5000. Det er et tveegget sverd med tett geografisk nærhet til det nye samlingsstedet for husets brukere, sier Torjussen. De ansatte får større mulighet til kontakt og oppfølging av brukerne, men på den annen side gir doblingen av besøk, på såpass kort tid, en utfordring i å opprettholde samme kvalitet som tidligere. Strax-huset ser følgelig på alle muligheter for å søke om utvidelse av åpningstider og å øke kapasiteten generelt. Med nytt byråd og ny politisk plattform er Torjussen optimist og vil prøve å utvikle tilbudet videre slik at hull i tiltakskjeden kan tettes.